Departments List

लेखा विभाग

लेखापरीक्षण विभाग

बांधकाम विभाग (शहर अभियंता)

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग

डे-एन यू एल एम विभाग

शिक्षण विभाग

आस्थापना विभाग

अग्निशमन विभाग

उद्यान, वृक्ष प्राधिकरण व पर्यावरण विभाग

सामान्य प्रशासन

दिव्यांग विभाग

विधी विभाग

स्थानिक संस्था कर (LBT)

परवाना विभाग

वैद्यकीय आरोग्य विभाग (NUHM)

प्रधान मंत्री आवास योजना विभाग

मालमत्ता विभाग

मालमत्ता कर विभाग

सचिव कार्यालय

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (स्वच्छ भारत अभियान)

क्रीडा आणि सांस्कृतिक विभाग

भांडार विभाग

नाट्यगृह विभाग

नगर रचना विभाग

वाहन विभाग

पाणी कर संकलन विभाग

महिला व बालकल्याण विभाग