Tenders
Number Quotation /Tenders Details Department From Date To Date Download
1 ब्लिचिंग पॉवडर Health Department 13 August 2022 22 August 2022
2 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त फलक पुरविणे व लावणे बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
3 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
4 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
5 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती क बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
6 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ड व ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
7 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
8 Flag Post and stage बांधकाम Null Null
9 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्तीं यांची नेमणूक करणेबाबत उद्यान Null Null
10 Swachh Sarvekshan related grafity, slogans, drawings etc. (Acrylic color paint, apex plastic paint, painting material & artist included) Health Department Null Null
Number Quotations/Tenders Details Department From Date To Date Download