Tenders
Number Quotation /Tenders Details Department From Date To Date Download
1 बेघर निवारा केंद्र चालविण्याबाबात स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविण्याबाबत NULM 16 March 2024 27 March 2024
2 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील खारघर येथील सेक्टर- १२, भूखंड क्र F ४३ A वर नव्याने मच्छी मार्केट उभारणे. बांधकाम 12 March 2024 18 March 2024
3 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील कामोठे येथील सेक्टर- १७, भूखंड क्र २६ वर नव्याने मच्छी मार्केट उभारणे. बांधकाम 12 March 2024 18 March 2024
4 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील कळंबोली येथील सेक्टर- १५, भूखंड क्र ४३ अ वर नव्याने मच्छी मार्केट उभारणे. बांधकाम 12 March 2024 18 March 2024
5 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल येथील सेक्टर- २ इ, भूखंड क्र ३५ अ /२ वर नव्याने मच्छी मार्केट उभारणे. बांधकाम 12 March 2024 18 March 2024
6 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील भारतमाता हॉटेलच्या मागे मालधक्का झोपडपट्टी मध्ये गल्ली काँक्रिटीकरण करणे. बांधकाम 06 March 2024 11 March 2024
7 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती -क ,प्रभाग क्र..13 कामोठे येथील सेक्टर -32,भूखंड क्र-05 या जागेत अग्निशमन केंद्राचे बांधकाम करणे करीता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 04 March 2024 11 March 2024
8 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती- अ, प्रभाग क्र 01 ,मधील खारघर , सेक्टर -14 ,भूखंड क्र 16 येथे स्मशानभूमी विकसीत करणे. बांधकाम 04 March 2024 06 March 2024
9 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती- अ, प्रभाग क्र 01 ,मधील 1) तळोजे फेज -01, सेक्टर -15 ,भूखंड क्र 10, 2)कोयनावेले,3)घोट,4)पेंधर येथे स्मशानभूमी विकसीत करणे बांधकाम 04 March 2024 06 March 2024
10 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘क’ प्रभाग क्र.14 मधील भुखंड क्र.04, सेक्टर –16, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे “स्वराज्य” मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगीक कामे करणे. बांधकाम 01 March 2024 04 March 2024
11 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘क’ प्रभाग क्र.14 मधील भुखंड क्र.04, सेक्टर –16, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे “स्वराज्य” मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगीक कामे करणे. बांधकाम 01 March 2024 04 March 2024
12 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील खारघर येथील सेक्टर 35H, भुखंड क्र. 1 येथे सुसज्ज असे थिम पार्क "सिटी पार्क" विकसित करणे. उद्यान विभाग 27 February 2024 04 March 2024
13 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. Interior Work बांधकाम 27 February 2024 04 March 2024
14 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. Audio Visual Work बांधकाम 27 February 2024 04 March 2024
15 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती-अ, प्रभाग क्र०2,मधील अस्तित्वात असलेल्या नावडे येथील स्मशानभूमीची दुरुस्ती करणे बांधकाम 16 February 2024 27 February 2024
16 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ड तक्का येथे मयुरेश्वर बिल्डिंग समोर आर. सी. सी. बॉक्स कल्व्हर्ट बांधणे. बांधकाम 16 February 2024 21 February 2024
17 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल एच. ओ. सी. कॉलनी येथील पाण्याच्या टाकीजवळ वीट बांधकामाचे गटार बांधणे. बांधकाम 16 February 2024 21 February 2024
18 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात शहर सौंदर्यीकरण करणेकरीता खारघर येथील विविध ठिकाणी वृक्ष लागवड करणे व लॉन लावणे. उद्यान विभाग 14 February 2024 21 February 2024
19 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात शहर सौंदर्यीकरण करणेकरीता खारघर येथील विविध ठिकाणी वृक्ष लागवड करणे व लॉन लावणे. उद्यान विभाग 14 February 2024 21 February 2024
20 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात शहर सौंदर्यीकरण करणेकरीता कामोठे येथील विविध ठिकाणी वृक्ष लागवड करणे व लॉन लावणे. उद्यान विभाग 14 February 2024 21 February 2024
21 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात शहर सौंदर्यीकरण करणेकरीता कळंबोली येथील विविध ठिकाणी वृक्ष लागवड करणे व लॉन लावणे उद्यान विभाग 14 February 2024 21 February 2024
22 पनवेल महानगरपालिका हद्दीमध्ये शहरातील व्यावसायिक क्षेत्रातील महत्वाच्या रस्त्यांची साफसफाई करणेकरीता Manual Walk Behind Sweeper खरेदी करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 08 February 2024 16 February 2024
23 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सेक्टर नं. १९,२०,२१ करीता ६. ५० द. ल. ली. क्षमतेचे मलनिःस्सारण केंद्र उभारणे. पाणी पुरवठा विभाग 07 February 2024 13 February 2024
24 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील कामोठे मलनिःस्सारण केंद्रांतर्गत १५ द. ल. ली. क्षमतेचे पाणी पुनर्वापर प्रक्रिया केंद्र (Tertiery Treatment Plant) उभारणे. पाणी पुरवठा विभाग 07 February 2024 13 February 2024
25 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक ठिकाणी रंगरंगोटी व ग्राफिटी करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 01 February 2024 07 February 2024
26 Providing and Fixing Chain Link Fencing at Beside Cricket Academy New Panvel (E),Sector-11, Plot No- 28 New Panvel In PMC Area. बांधकाम 01 February 2024 07 February 2024
27 Beautification and painting to Dr.baba Saheb Ambedkar statue area at ward committee-D,ward no- 19 in Pmc Area. बांधकाम 01 February 2024 07 February 2024
28 पनवेल महानगरपालिका हद्द्तील प्रभाग समिती- ब, प्रभाग क्र. 16,सेक्टर -08 ,भूखंड क्र -14,खांदा कॉलनी,न्यू पनवेल येथे माता रमाबाई आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभारणे बांधकाम 01 February 2024 07 February 2024
29 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत बसविण्यात आलेले २० इ- टॉयलेट कार्यान्वित करून पुढील ०३ वर्षाकरिता देखभाल व दुरुस्ती करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 30 January 2024 02 February 2024
30 Construction of a new Sewage Treatment Plant (SPH) of 3.5 MLD capacity at Plot No. 105, Sector-17 New Panvel (West) in Panvel Municipal Corporation Area and Operation & maintenance of the same for next 5 years. मलनिस्सारण विभाग 30 January 2024 06 February 2024
31 Construction of a new Sewage Treatment Plant (SPH) of 15 MLD capacity at Plot No. 3A, Sector-26 Kamothe in Panvel Municipal Corporation Area and Operation & maintenance of the same for next 5 years. मलनिस्सारण विभाग 30 January 2024 06 February 2024
32 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये सोशल मीडियावर जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 29 January 2024 05 February 2024
33 पनवेल महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालये, महपौर निवास्थान, नाट्यगृह व रुग्णालये येथे सुरक्षाविषयक अत्याधुनिक यंत्र सामुग्री बसविणे बांधकाम 29 January 2024 04 February 2024
34 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जनजागृतीकरीता जिंगल सॉन्ग व व्हिडिओ तयार करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 24 January 2024 31 January 2024
35 पनवेल महानगरपालिका हद्दीमध्ये स्वच्छ भारत अभियानाची जनजागृती करणेकरीता पथनाट्य सादर करनेबाबत घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 24 January 2024 30 January 2024
36 Providing and Fixing Water Tank at Kalamboli in Panvel Municipal Corporation Area पाणी पुरवठा विभाग 24 January 2024 29 January 2024
37 Repair and maintenance Work of Godbole type gate and dehrang dam of Panvel Municipal Corporation पाणी पुरवठा विभाग 23 January 2024 29 January 2024
38 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ड प्रभाग क्र १८ येथील विरुपाक्ष हॉल समोरील पाण्याच्या टाकीला लागून असलेला ओपन जिमला पेव्हर ब्लॉक बसविणे. बांधकाम 19 January 2024 29 January 2024
39 पनवेल महानगरपालिकेत फाईल ट्रॅकिंग सिस्टीम प्रस्थापित व कार्यान्वित करणेकामी. (1 वर्षाकरिता) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 16 January 2024 25 January 2024
40 पनवेल महानगरपालिकेत जनसंपर्क विभागाकरिता न्युज पेपर मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर प्रस्थापित करुन कार्यान्वित करणेकामी माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 16 January 2024 22 January 2024
41 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक शौचालय साफसफाई नियंत्रणकरिता कार्यरत असलेल्या स्वच्छता हरकदम अँपची देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 09 January 2024 16 January 2024
42 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील काळुंद्रे येथील २ एम. एल. डी. क्षमतेचे मलनिःस्सारण प्रक्रिया केंद्राचे तीन (३) वर्षाकरिता परिचलन, देखभाल व दुरुस्ती करणे बाबत. मलनिस्सारण विभाग 06 January 2024 09 January 2024
43 जाहीर निविदा मलनिस्सारण विभाग 05 January 2024 12 January 2024
44 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक ठिकाणी रंगरंगोटी व ग्राफिटी करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 04 January 2024 10 January 2024
45 पनवेल महानगरपालिकामार्फत नागरिकांच्या आरोग्य सेवेसाठी कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या ०२ मोबाईल मेडिकल युनिट अंतर्गत रचनेकरिता फिक्चर / fabrication करणेकरीता. MOH 04 January 2024 10 January 2024
46 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील आडिवली आणि सिद्धी करवले तलाव पुनरुज्जीवित करणे. पाणी पुरवठा विभाग 03 January 2024 09 January 2024
47 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जनजागृती घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 22 December 2023 28 December 2023
48 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील विविध उद्यानांमधील नादुरुस्त खेळणी साहित्य तसेच ओपन जीम साधनांची दुरुस्ती करीता आवश्यक बाबी पुरविणे व बसविणेकामी दर मागविणेबाबत उद्यान विभाग 22 December 2023 29 December 2023
49 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पेंधर गावामध्ये विविध रस्त्यांवरती रब्बर स्पीड ब्रेकर पुरविणे व बसविणे. बांधकाम 19 December 2023 27 December 2023
50 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब,प्रभाग क्र-०७,११ मधील कामोठे, कळंबोली आरोग्य केंद्र येथे कारपेट बसविणे. बांधकाम 18 December 2023 26 December 2023
51 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग समितीनिहाय ४ महिला व्यायामशाळा उभारणेकामी जिम साधने पुरविणे व बसविणेकामी दर मागविणेबाबत. Estate Department 15 December 2023 26 December 2023
52 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती-अ, प्रभाग क्र.02 ,मधील अस्तित्वात असलेल्या देविचापाडा हिंदू स्मशानभूमीची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 13 December 2023 19 December 2023
53 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती-अ, प्रभाग क्र.02 ,मधील अस्तित्वात असलेल्या पालेखुर्द स्मशानभूमीला वॉल फेन्सिंग करणे. बांधकाम 13 December 2023 19 December 2023
54 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
55 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
56 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
57 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
58 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
59 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
60 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 04 December 2023 12 December 2023
61 पनवेल महानगरपालिका हददीतील विविध 75 उद्यान,खेळाचे मैदान व इतर आवश्यक ठिकाणी 3.05X3.05 मीटर X 2.75 मीटर उंचीच्या लोखंडी स्टील कॅबिन (टॉयलेट सहित) पुरवठा करून प्रस्तावित ठिकाणी बसविणेकामी बाजारभाव प्रमाणे दर मागविणेबाबत. उद्यान विभाग 28 November 2023 04 December 2023
62 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - अ, प्रभाग क्र - ०१ मधील अस्तित्वात असलेल्या धारणा कॅम्प स्मशानभूमीचे पत्रे बसविणे व इतर दुरुस्ती करणे. बांधकाम 23 November 2023 29 November 2023
63 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - ब, प्रभाग क्र - ०७ मधील कळंबोली वॉर्ड ऑफिस ची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 23 November 2023 29 November 2023
64 पथदिव्यांच्या पॅनलकरीता स्मार्ट टाईम स्वीच बसवून कार्यान्वित करणे विद्युत विभाग 22 November 2023 28 November 2023
65 वाहनांची दुरुस्ती घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 21 November 2023 28 November 2023
66 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल (पू.) येथील भूखंड क्र . १२९ , सेक्टर ८ गार्डन भूखंडामधील (G + १) वास्तूला सुमारे ९० चौ . मी . मापाचे पहिला मजला येथे Half Fin fixed louver पुरविणे व बसविणे. उद्यान विभाग 13 November 2023 22 November 2023
67 पमपा हद्दीतील बल्लाळेश्वर व रामेश्वर मंदिर येथे प्रवेशद्वार बांधणे व घाटाचे उन्नतीकरण करणे बांधकाम 11 November 2023 17 November 2023
68 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील भिंगरी गावा मधील दिपक पवार यांच्या घरापासून ते बी . आर. परदेशी चाळ पर्यंत व ललिता तावडे यांच्या घरापासून ते रेल्वे लाईन गटारापर्यंत आणि राघो मढवी यांच्या घरापासून ते जयनाथ मढवी यांच्या घरापर्यंत पाईप गटाराचे बांधकाम करणे. बांधकाम 06 November 2023 13 November 2023
69 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या कृष्णाळे तलाव सुशोभीकरण करणेसाठी सभोवतालच्या पदपथावर डेकोरेटिव्ह विदयुत पोल उभारून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 06 November 2023 13 November 2023
70 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - ब , सेक्टर - ७, कळंबोली धारण तलाव (होल्डिंग पॉन्ड) येथील गाळ काढणे व इतर अनुषंगिक कामे करणे . बांधकाम 01 November 2023 07 November 2023
71 Inviting Budgetary offer For 70 meter height aerial Ladder Platform to the Panvel Municipal Corporation fire brigade department अग्निशमन विभाग 01 November 2023 08 November 2023
72 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - ड प्रभाग क्र २० मधील अस्तित्वात असलेल्या पोदी येथील स्मशानभूमीची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 19 October 2023 30 October 2023
73 पनवेल महानगरपालिकेकडे जमा असलेले पथदीप व्यवस्थेचे जुने, निरुपयोगी व नादुरुस्त विद्युत साहित्य निर्लेखित करणेकामी . विद्युत विभाग 26 October 2023 01 November 2023
74 पनवेल महानगरपालिकाशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या बायोमेट्रिक मशीन्सची देखभाल दुरुस्त 3 वर्षाकरिता करणेबाबत. (Comphrensive) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 19 October 2023 02 November 2023
75 पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयातील जुन्या इमारतीमधील संपूर्ण तळ मजला व नूतनीकरणकरण्यात आलेल्या सर्व्हर रुम करिता लॅन कनेक्शन करणेकामी. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 19 October 2023 25 October 2023
76 महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियान (जिल्हा स्तर) २०२३-२४ योजने अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विविध उद्यानांचा विकास करणे अंर्तगत मुलांच्या विरंगुळ्यासाठी आधुनिक व आकर्षक साधने उपलब्ध करून देणे . उद्यान विभाग 18 October 2023 26 October 2023
77 पनवेल महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील फायर वाहनांची काळजी, निगा व देखभालीकरिता अंदाज दरपत्रके मागविणेबाबत . अग्निशमन विभाग 16 October 2023 25 October 2023
78 विद्युत विभाग विविध कामे जाहीर सूचना विद्युत विभाग 13 October 2023 20 October 2023
79 पनवेल महानगरपालिकेत जनसंपर्क विभागाकरिता न्युज पेपर मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर प्रस्थापित करुन कार्यान्वित करणेकरिता अंदाजपत्रक बनविणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 05 October 2023 11 October 2023
80 पनवेल महानगरपालिकेत फाईल ट्रॅकिंग सिस्टीम (1 वर्षाकरिता) प्रस्थापित व कार्यान्वित करणेकरिता अंदाजपत्रक बनविणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 05 October 2023 11 October 2023
81 महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद’’ सन 2023-24 योजने अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका हददीतील खारघर येथील प्लॉट क्र.9ए, सेक्टर-35एफ येथे ट्रॅफिक पार्क विकसित करणे. उद्यान विभाग 28 September 2023 16 October 2023
82 माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेला राज्यस्तरीय ३ क्रमांक मिळालेल्या ५ कोटी बक्षीस रक्कमेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणेकामी त्रयस्थ संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत. पर्यावरण विभाग 25 September 2023 06 October 2023
83 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियान ४.० सन २०२४ ची अमलबजावणीसाठी त्रयस्थ संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत. पर्यावरण विभाग 25 September 2023 06 October 2023
84 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील खारघर मधील उत्सव चौक व शिल्प चौकातील कारंज्याची दुरुस्ती करून कार्यान्वित करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 18 September 2023 26 September 2023
85 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रभावीपणे करणेकामी ट्रान्सफर स्टेशन बांधणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 15 September 2023 22 September 2023
86 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील २४५ बस शेल्टर / थांबे यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करणेकामी . परवाना विभाग 15 September 2023 22 September 2023
87 गणेशोत्सव २०२३ करिता खारघर मधील सेक्टर ०८ प्लॉट नं १ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे . बांधकाम 13 September 2023 18 September 2023
88 गणेशोत्सव २०२३ करिता खारघर मधील सेक्टर ७ प्लॉट नं २० या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे . बांधकाम 13 September 2023 18 September 2023
89 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी शेवाळे साचून पदपथ व इतर ठिकाणे निसरडे झ्हाले असल्याने उपाययोजना म्हणून ब्लिचिंग पावडर खरेदी करणेकामी घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 13 September 2023 20 September 2023
90 श्री गणेशोत्सव विसर्जनाकरिता निर्माल्य मंगल कलश खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 08 September 2023 14 September 2023
91 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये “ बाप्पा माझा पर्यावरणाचा राजा” उपक्रम राबविणेकामी दिड दिवस ,पाच दिवस व दहा दिवसाचे गणेश मुर्तींचे विसर्जन तलावामध्ये असलेले तंरगते TARAFA मध्ये करणेबाबत. पर्यावरण विभाग 06 September 2023 12 September 2023
92 मा. आयुक्त , पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्त्यांचे डांबरीकरण , उन्नतीकरण व काँक्रीटीकरण करणेकरिता अंदाजपत्रक तयारकरणेसाठी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे . बांधकाम 04 September 2023 13 September 2023
93 जाहीर निविदा गणेश घाट विविध कामे बांधकाम 04 September 2023 11 September 2023
94 जाहीर निविदा गणेश घाट विविध कामे बांधकाम 04 September 2023 11 September 2023
95 गणेशोत्सव २०२३ करिता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र २० येथील तक्का गणेश घाट येथे गणेश मूर्ती विसर्जन करिता मनुष्य पुरविणे . बांधकाम 01 September 2023 08 September 2023
96 गणेशोत्सव २०२३ करिता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र १९ येथील कोळीवाडा गणेश घाट येथे गणेश मूर्ती विसर्जन करिता मनुष्य आणि होडी पुरविणे . बांधकाम 01 September 2023 08 September 2023
97 गणेशोत्सव २०२३ करिता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र १९ येथील कोळीवाडा गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे. बांधकाम 01 September 2023 08 September 2023
98 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट बसविणे. विद्युत विभाग 31 August 2023 07 September 2023
99 पनवेल महानगरपालिकेत Web Based Water Billing System पुरविणे आणि कार्यान्वित करणे . पाणी पुरवठा विभाग 01 September 2023 08 September 2023
100 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहामधील मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणेची दोन वर्षाकरिता देखभाल दुरुस्ती करणे. विद्युत विभाग 28 August 2023 04 September 2023
101 पनवेल महानगरपालिका महिला व बाल कल्याण विभागा अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागातर्फे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग 28 August 2023 01 September 2023
102 पनवेल महानगरपालिका शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या 10 बायोमेट्रिक मशिन्सची देखभाल दुरुस्ती 3 वर्षांकरिता करणेबाबत. (Comphrensive) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 21 August 2023 31 August 2023
103 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या शाळांमधील करण्यात आलेल्या स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम करिता लॅन कनेक्शन व इंटरनेट कनेक्शन घेणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 18 August 2023 28 August 2023
104 Renovation Work Of Krantivir Vasudev Balwant Fadke Natya Gruha Stage at Panvel in PMC Area बांधकाम 18 August 2023 28 August 2023
105 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील २४५ बस शेल्टर / थांबे यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करणेकामी . परवाना विभाग 17 August 2023 24 August 2023
106 महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणे महिला व बालकल्याण विभाग 11 August 2023 23 August 2023
107 महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणे महिला व बालकल्याण विभाग 11 August 2023 23 August 2023
108 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 10 August 2023 21 August 2023
109 पनवेल महानगरपालिके मार्फत होणाऱ्या विविध सभा, निवडणूक, अतिक्रमण व विविध कार्यक्रम राबविणे करिता व्हिडीओ शूटिंग करणे, फोटो काढणे , ड्रोन शूटिंग , live व्हिडी सिस्टिम पुरविणेकामी ३ वर्षा करिता वार्षिक दरकरार करणेकामी . भांडार विभाग 07 August 2023 17 August 2023
110 पनवेल महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागा अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागातर्फे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणेबाबत . महिला व बालकल्याण विभाग 04 August 2023 14 August 2023
111 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र. 18 हरी ओम नगर पाण्याच्या टाकीजवळ मोकळ्या जागेमध्ये उद्यान निर्मिती करणे. (मा. आमदार श्री. प्रविण दरेकर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
112 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र. 18 मधील ता. पनवेल येथे ओम साई चेंबर्स सोसायटी समोरील हायवे लगतच्या मोकळ्या जागेमध्ये उद्यान निर्मिती करणे. (मा.आमदार श्री.प्रविण दरेकर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
113 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.१८ नंदनवन सोसायटी समोरील हायवे लगतच्या मोकळ्या जागेत उद्यान निर्मिती करणे. (मा. आमदार श्री. रामराव पाटील रातोळीकर विधानपरिषद सदस्य यांच्या निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
114 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग क्रं.18 मधील जान्हवी सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्या अनुषंगाने इतर स्थापत्य काम करणे.( मा.आमदार श्री.प्रविण प्रभाकरराव दटके यांच्या आमदार निधीतुन ) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
115 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्रं. 18 मधील गजानन सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे श्री. गार्डी यांच्या घरापासुन ते श्री. पेठे/ गोडबोले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट (सिमेंट काँक्रीटीकरण) रस्त्याचे बांधकाम करणे व त्या अनुषंगाने इतर विविध स्थापत्य कामे करणे . (मा.आमदार श्री. प्रविण दटके यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
116 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत खांदा कॉलनी सेक्टर ११ प्लॉट नं. १४ येथे ओपन जिम उभारणे. (मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
117 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सारस्वत बँकसमोर राजहंस सोसायटी ते श्री गणेश मंदिर पर्यंत रस्ता काँक्रिटिकरण करणे व गटार बंधणे .(मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
118 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत साईनगर येथे ओपन जिम उभारणे .(मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
119 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत खारघर येथील सेक्टर 10 मधील साई विहार सोसायटी येथे स्टोर्म वॉटर ड्रेन करणे. (मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
120 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत पनवेल येथील गावदेवी पाडा येथील गल्ल्या काँक्रिटिकरण करणे. (मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
121 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत आसुडगाव सेक्टर ५ बी/२८ गार्डन येथे ओपन जिम बसविणे.(मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
122 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग क्रं.07 येथील सेक्टर 16 ई येथे प्लॉट क्रं.69 समोर रस्ता डांबरीकरण करणे. (मा.आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकुर यांच्या आमदार निधीतुन ) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
123 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती अ , प्रभाग क्र १ शौचालय ते आर . सी . सी गटार , राधाकृष्ण मंदिर पेंधर येथे आर . सी . सी पाईप पुरविणे व बसविणे. बांधकाम 03 August 2023 10 August 2023
124 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील घनकचरा संकलन व वाहतूक कारणेकामीच्या वाहनांना GPS बसविणे तसेच पुढील ०५ वर्षाकरिता त्यांचे संचालन देखभाल व दुरुस्ती करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 31 July 2023 07 August 2023
125 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 01 August 2023 10 August 2023
126 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील भिंगरी येथील नियोजित शाळेजवळ स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बांधकाम करणे. उद्यान विभाग 27 July 2023 03 August 2023
127 पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयात कार्यालयीन कामाकरिता एकूण 1 ipad (Apple tablet computer), Magic keyboard, pencil 2 इ. खरेदी करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 25 July 2023 01 August 2023
128 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील विविध ठिकाणी एकत्रित (एका सेट मध्ये) ओपन जिम साहित्य बसविणे. उद्यान विभाग 24 July 2023 02 August 2023
129 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कामोठे येथील सेक्टर ६ , प्लॉट क्र २६ शनी मंदिराच्या बाजूला गार्डन मधील खेळण्याची दुरुस्ती करणे व ओपन जिम साहित्य बसविणे बाबत. उद्यान विभाग 24 July 2023 31 July 2023
130 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल शहरातील नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र - २ (पनवेल जेष्ठ नागरिक हॉल) मधील १० KVA क्षमतेचे जनरेटर संच पालखुर्द आरोग्य वर्धिनी उपकेंद्र येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 22 July 2023 28 July 2023
131 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली नोड मधील पावसाळी पाण्याचा निचरा सुरक्षीत होण्याकरीता होल्डींग पाँड (धारण तलाव) येथे पंर्पींग स्टेशन बांधणे व इतर अनुषंगीक उपाययोजना करणे. बांधकाम 21 July 2023 28 July 2023
132 पनवेल महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागातील विद्युत पर्यवेक्षक यांच्या दैनंदिन कामकाजाकरिता विद्युत साधने (Electrical Tools) खरेदी करणे. विद्युत विभाग 22 July 2023 28 July 2023
133 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नवीन पनवेल नोडमधील रस्त्याची साईट पट्टी समतल करणे. बांधकाम 18 July 2023 25 July 2023
134 पनवेल शहरातील एकूण १० राष्ट्रीय पुरुष्यांच्या पुतळ्यांना नियमितपणे पुष्पहार घालणे व आवश्यकतेनुसार शासकीय परिपत्रकानुसार जयंतीस, पुष्पतोरण, पुष्पमाळ व फुले, हॅण्डबुके , साधेबुके नमुन्याप्रमाणे पुरविणेकामी वार्षिक दरकरार करणेबाबत. भांडार विभाग 13 July 2023 21 July 2023
135 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'ड' पनवेल बस स्थानक लागत असलेल्या फ्लाय ओव्हरच्या पिलरच्या बाजूने कॉन्क्रिट करणे. बांधकाम 11 July 2023 18 July 2023
136 Providing, Erecting, Testing & Commissioning of pumping machinary at WTP Panvel Municipal Corporation Area. पाणी पुरवठा विभाग 06 July 2023 12 July 2023
137 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब मधील कळंबोली येथील सेक्टर - ११ , प्लॉट नं - ६ , सी १ येथे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर भव्य सभागृह इमारत बांधणे करिता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 05 July 2023 11 July 2023
138 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर- ३६, प्लॉट नं - १७ खारघर येथे UPH सेंटरचे इमारत बांधकाम करण्याकरिता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 05 July 2023 11 July 2023
139 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहातील दरवाज्यांची दुरुस्ती करणे व नाट्यगृहा बाहेरील पावसाळी गटाराची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 05 July 2023 11 July 2023
140 Supply & Fixing of GI structural type Frame Fixture (4Ft X 5Ft X 5Ft) with rexin cover (IBS-700) (Approx 100Sqft) for Mahindra bolero comper/pickup truck with benches for sitting arrangement. वाहन विभाग 05 July 2023 11 July 2023
141 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या वाहनांची विमा पोलिसी , फिटनेस , पी. यु. सि इ. माहिती अद्ययावत ठेवणेकामी संगणकीय प्रणाली (Software) सर्व्हर सहित तयार करणे. वाहन विभाग 05 July 2023 11 July 2023
142 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक गणपती उत्सवाकरीता अभिनेते आणि अभिनेत्री बोलवून Short Film मोहीम राबविणेबाबत. पर्यावरण विभाग 30 June 2023 10 July 2023
143 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक गणपती उत्सवा करीता जिंगल/song मोहीम राबविणेबाबत पर्यावरण विभाग 30 June 2023 10 July 2023
144 पनवेल शहरातील एकूण १० राष्ट्रीय पुरुष्यांच्या पुतळ्यांना नियमितपणे पुष्पहार घालणे व आवश्यकतेनुसार शासकीय परिपत्रकानुसार जयंतीस, पुष्पतोरण , पुष्पमाळ व फुले , हॅण्डबुके , साधेबुके , नमुन्याप्रमाणे पुरविणेकामी वार्षिक दरकरार करणेबाबत. भांडार विभाग 28 June 2023 07 July 2023
145 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध गावांमधील आष्टकोनी पथदीप खांबाकरिता नवीन FRP कव्हरचा पुरवठा करून बसविणे. विद्युत विभाग 27 June 2023 04 July 2023
146 पनवेल महानगरपालिका मालकीचे अंतिम भूखंड क्र ५०/०९ (वाल्मिकी नगर ) येथील जमिनीची प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भू-तांत्रिक तपासणी करणेबाबात बांधकाम 23 June 2023 30 June 2023
147 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या कार्यालयात असणाऱ्या प्रिंटरचे 1 वर्षाकरिता टोनर रिफिलिंग दर मंजूर करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 23 June 2023 03 July 2023
148 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र ३ मधील व कॅम्प गावातील मुख्य रस्त्याचे कडेला दोन्ही बाजूस मुरूम माती टाकणे. बांधकाम 20 June 2023 26 June 2023
149 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील वडाळे तलाव येथील शौचालय येथे रॅम्प व रेलिंग लावणे. बांधकाम 21 June 2023 27 June 2023
150 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - अ मधील खारघर कोपरा गावाजवळील पुलावरती रेलिंग लावणे व दुरुस्ती करणे. बांधकाम 21 June 2023 27 June 2023
151 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील दैनंदिन रस्तेसफाई , दैनंदिन नालेसफाई व इतर अनुषंगिक कामासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या मनुष्यबळाकरिता आवश्यक असलेल्या साधनसामुग्री व वस्तूंचा पुरवठा करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 21 June 2023 27 June 2023
152 पनवेल शहरातील एकूण 10 राष्ट्रीय पुरुषांच्या पुतळ्यांना नियमितपणे पुष्पहार घालणे व आवश्यकतेनुसार शासकीय परिपत्रकानुसार जयंतीस, पुष्पतोरण, पुष्पमाळ व फुले, हॅन्डबुके, साधेबुके नमुन्याप्रमाणे पुरविणेकामी वार्षिक दरकरार करणेकामी भांडार विभाग 19 June 2023 27 June 2023
153 पनवेल महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचारी, मुकादम, मजुर व स्वच्छता निरिक्षक व इतर कर्मचारी यांस पावसाळी प्रावरणे उपलब्ध करून देणेकामी भांडार विभाग 19 June 2023 27 June 2023
154 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक घरगुती/सार्वजनिक गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा व त्या मार्फत नागरीकांमध्ये पर्यावरण जनजागृती करणेकामी एजेन्सी नेमणेबाबत. पर्यावरण विभाग 16 June 2023 26 June 2023
155 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक घरगुती/सार्वजनिक गणेशोउत्सवा करीता डेटा व्यवस्थापन सेवा आणि सुलभ विसर्जन व्यवस्थापन समाधान प्रदान करणेकामी एजेन्सी नेमणेबाबत. पर्यावरण विभाग 16 June 2023 26 June 2023
156 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील महत्वाच्या मोठ्या रस्त्यांच्या व द्रुतगती मार्गांच्या दुभाजकांमध्ये लालमाती व खत भरणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 15 June 2023 22 June 2023
157 पनवेल महानगपालिका हद्दीतील पनवेल येथील रामेश्वर मंदिर व श्री बल्लाळेश्वर मंदिर जवळील पायऱ्यांची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 14 June 2023 20 June 2023
158 पनवेल महानगपालिका हद्दीतील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (अ. भु. क्र. २४७) जवळील वाहनतळ येथे गेट बसविणे. बांधकाम 14 June 2023 20 June 2023
159 पनवेल महानगपालिका हद्दीतील पनवेल येथील नीलकंठ दर्शन सोसायटी व नील एस्पायर (अ . भू . क्र १२५A /४, १२५A /५ ) समोरील फूटपाथची डागडुजी करणे बांधकाम 14 June 2023 20 June 2023
160 EXPRESSION OF INTEREST (योग प्रशिक्षक) MOH 14 June 2023 21 June 2023
161 Tender Document For building sets and procedures for management of file progress and workorder of projects for Panvel Municipal Corporation माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 13 June 2023 22 June 2023
162 Tender Documents for building sets and procedures for creating a smooth and easy workflow of budget management for digitally managing the billing process. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 13 June 2023 22 June 2023
163 पनवेल महानगपालिका मालकीचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहातील फायर ऑडिट व फायर सर्व्हिसिंग करणे. Auditorium 09 June 2023 15 June 2023
164 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती "ड" , प्रभाग क्र २० मधील भिंगारी (कांदेवाडी) गावातील अशोक मढवी ते संजय डावलकर यांच्या घरापर्यंत गटार बांधणे . बांधकाम 08 June 2023 14 June 2023
165 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर-१६ प्लॉट नं ७A पनवेल येथे प्रभाग कार्यालय इमारत बांधकाम करण्याकरिता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 08 June 2023 14 June 2023
166 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब, कळंबोली येथील विविध धारण तलावाला (होर्डिंग पॉड) FRP फ्लॅप गेट पुरविणे, लावणे व देखभाल दुरुस्ती करणे. बांधकाम 29 May 2023 05 June 2023
167 EOI(Apala Davakhana Specialist Staff) MOH 25 May 2023 31 May 2023
168 EOI(Polyclinic Specialist Staff) MOH 25 May 2023 31 May 2023
169 जाहीर निविदा सूचना बांधकाम 23 May 2023 30 May 2023
170 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील वडाळे तलावासाठी लोखंडी गेट व इतर दुरुस्ती करणे. बांधकाम 22 May 2023 29 May 2023
171 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'अ' प्रभाग क्र. ०१ मधील ताळोजे मजकूर गावातील शांती कुठी मठ ते आर .सी. सी नाल्या पर्यंत पाईप गटार बांधणे. बांधकाम 16 May 2023 22 May 2023
172 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षाच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक करणेबाबत. वृक्षप्राधिकरण विभाग 18 May 2023 26 May 2023
173 Expression If Interest (EOI) MOH 17 May 2023 24 May 2023
174 Expression If Interest (EOI) MOH 17 May 2023 24 May 2023
175 पनवेल महानगरपालिकेत तातडीने नविन संगणक साहित्य खरेदी करणेकामी . माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 12 May 2023 18 May 2023
176 जाहीर निविदा सूचना विद्युत विभाग 16 May 2023 22 May 2023
177 आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतून (सन २०२२-२०२३) पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कामे करणे करिता. मलनिस्सारण विभाग 16 May 2023 23 May 2023
178 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. ०३ मधील ओवे कॅम्प गावातील मुख्य रस्त्यात पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी RCC पाईप बसविणे. बांधकाम 10 May 2023 16 May 2023
179 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कामोठे येथील सेक्टर - २२ मध्ये असलेल्या उघड्या नाल्याची भूखंड क्र. ७५ ते ७० जवळ तारेचे कुंपण बसविणे. बांधकाम 10 May 2023 16 May 2023
180 घंटागाड्यांमधील कचरा रिफ्युज कॉम्पक्टर मध्ये खाली करणेकामी टीप कार्ट खरेदीकरणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 26 April 2023 02 May 2023
181 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंड क्र. २८ सेक्टर ११ नवीन पनवेल (पूर्व) येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र (अकॅडेमि) मधील क्रिकेट मैदानावर प्रकाश योजना (Stadium Flood Lighting) करणे. विद्युत विभाग 17 April 2023 23 April 2023
182 Preparation of estimate of "Fabrication & supply of Multipurpose Sprayer and Dust Suppression vehicle on 14 ton minimum GVW, WB up to 3900mm BS-VI (Euro VI) cabin chassis, with all equipment's/accessories including all taxes transit insurance and duties, complete." वाहन विभाग 10 April 2023 17 April 2023
183 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रॉपर्टी क्र. १२४० कोळीवाडा येथे स्टेज बनविणे. बांधकाम 05 April 2023 12 April 2023
184 जनसंपर्क विभागाकरिता समाज माध्यम संदर्भात कामकाज पाहणेकामी संस्थेची निवड करणे जनसंपर्क विभाग 29 March 2023 12 April 2023
185 सी सी टी व्ही सिस्टीम तयार कानेकामी अंदाजपत्रक बनविनेकामी दरपत्रक मागवीत आहोत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 28 April 2023 04 May 2023
186 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या पनवेल शहरातील जलशुद्धीकरण केंद्रात HT कॅनेक्शनच्या ठिकाणी १०० KVAR क्षमतेच्या कॅपँसीटर तातडीने बसवून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 29 March 2023 05 April 2023
187 EXPRESSION OF INTEREST (योग प्रशिक्षक) MOH 29 March 2023 05 April 2023
188 पनवेल महानगरपालिकेकरिता जॅमर (Wheel Tyre Lock Clamp) खरेदी करणेकामी . वाहन विभाग 27 March 2023 03 April 2023
189 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाच्या अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक करणेबाबत . वृक्षप्राधिकरण विभाग 23 March 2023 03 April 2023
190 पनवेल महानगरपालिकेच्या मोबाईल टॉयलेट वाहनांची दुरुस्ती करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 20 March 2023 27 March 2023
191 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सिडको प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेले खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल आणि पनवेल येथील उद्यानांमध्ये खेळणी बसविणेकरिता . उद्यान 17 March 2023 24 March 2023
192 पनवेल महानगरपालिकेतील मालमत्ता विभागाकरिता तयार करणेत आलेल्या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीकरीता Cloud Server घेणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 14 March 2023 20 March 2023
193 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावरील जी. आर रेलिंग दुरुस्ती, रस्त्यावरील दुभाजक दुरुस्ती इ. कामे करणे. बांधकाम 13 March 2023 21 March 2023
194 Expression of Interest (X-Ray) MOH 11 March 2023 17 March 2023
195 पनवेल महानगरपालिकेचे "प्रगतिशील पनवेल/ Progressive Panvel" ह्या Trade Mark चे Acrylic Box Letter with Inside LED Lights पनवेल महानगरपालिका हद्दीत ०६ ठिकाणी बसविणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 03 March 2023 13 March 2023
196 माझी वसुंधरा ३. ० अंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेकरिता बिल्डिंग चे वॉटर ऑडिट रिपोर्ट करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 24 February 2023 03 March 2023
197 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सिडको प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेले तसेच तत्कालीन नगरपरिषद मालकीचे उद्याने माहिती अद्ययावत करणेकमी पुस्तिका तयार करने तसेच नवीन संकेत स्थळ (Web Site) तयार करून पनवेल महानगरपालिकेस (एकूण ६० उद्याने) माहितीच्या ०५ प्रति सादर करणे. उद्यान 24 February 2023 03 March 2023
198 पनवेल महानगरपालिकेच्या सव्हर रुम मध्ये 3 KVA ऑनलाईन युपीएस (72VDC) व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 24 February 2023 02 March 2023
199 पनवेल महानगरपालिकेत इंटरनेट लीज लाईन (Internet lease line) SME घेण्याबाबत. (1 वर्षाकरीता) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 24 February 2023 14 March 2023
200 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील वडाळे तलाव येथे नवीन विद्युत ट्रान्सफॉर्मरसाठी संरक्षण जाळी व लोखंडी दरवाजा बसविणे. बांधकाम 24 February 2023 02 March 2023
201 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'ब' मधील कळंबोली येथील से-११ गरुद्वाराच्या मागील बाजूस असलेल्या ब्रिजची सुरक्षा भिंत ना-दुरुस्त असल्याने त्या ठिकाणी रेलिंग बसविणे. बांधकाम 23 February 2023 03 March 2023
202 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल शहरातील बंदर रोड येथील 14 एम.एल.डी.क्षमतेचे मलप्रकिया केंद्रातील Sump well मध्ये स्वंयचलित स्क्रीन पुरविणेबाबत. मलनिस्सारण विभाग 20 February 2023 28 February 2023
203 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'अ' खारघर मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 15 February 2023 22 March 2023
204 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'ड' पनवेल मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 17 February 2023 24 February 2023
205 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'ब' कळंबोली मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 16 February 2023 23 February 2023
206 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'क' कामोठे मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 16 February 2023 23 February 2023
207 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील महत्वाच्या मोठ्या रस्त्यांच्या व द्रुतगती मार्गांच्या दुभाजकांमध्ये लालमाती व खत भरणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 February 2023 23 February 2023
208 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील गरोदर मातांना सिझेरिअन व गंभीर व गुंतागुंतीच्या प्रसूती दरम्यान आवश्यकतेनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमातंर्गत रक्त पुरवठा करणेकरिता रक्तपेढीकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression Of Interest) मागविणेबाबत. MOH 16 February 2023 28 February 2023
209 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय गरोदर मातांची सोनोग्राफी तपासणी करणेकरीता खाजगी सोनोग्राफी सेन्टरकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression Of Interest) मागविणेबाबत. MOH 16 February 2023 28 February 2023
210 पनवेल महानगरपालिकेस मासिक तत्वावर, एक वर्षाकरिता सुमारे १०,००० लिटर्स क्षमतेचे ५ टँकर, ड्रायव्हर, क्लीनर इ. सह गार्डन,डिव्हायडरला पाणी मारणे कामाकरिता पुरविणे तसेच त्या अनुषंगाने इतर कामे करणे. उद्यान विभाग 15 February 2023 23 February 2023
211 पनवेल महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक तोफांना लाकडी तोफगाडे बसविणे बाबत . घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 14 February 2023 20 February 2023
212 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रॉपर्टी क्र . १२४० कोळीवाडा येथे स्टेज बनविणे . बांधकाम 10 February 2023 16 February 2023
213 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील भूखंड क्र . ४८३ (पार्ट) ला फेंसिन्ग व एम . एस . चे गेट बसवणे. बांधकाम 07 February 2023 14 February 2023
214 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल येथील लोकनेते दि. बा. पाटील विदयालयातील स्वच्छतागृहात भारतीय पद्धतीचे W . C पॅन्स बसविणे . बांधकाम 07 February 2023 14 February 2023
215 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ करिता आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 06 February 2023 13 February 2023
216 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ करिता सुशोभीकारण साहित्य खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 06 February 2023 13 February 2023
217 शहर सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती 'ब ' कळंबोली क्षेत्रातील सेक्टर - २ येथील उद्यानामध्ये व खांदा कॉलनी सेक्टर - २ मधील उद्यानामध्ये तसेच प्रभाग समिती 'क ' कामोठे क्षेत्रातील सेक्टर - ७ पोलीस स्टेशन समोरील चौकांमध्ये डेकोरेटिव्ह इलेक्ट्रिक झाड खरेदी करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
218 शहर सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती 'अ' खारघर क्षेत्रात सेक्टर - ७ उत्सव चौक समोरील उद्यानामध्ये व सेक्टर - २१ मधील चौक येथे डेकोरेटिव्ह इलेक्ट्रिक झाड खरेदी करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
219 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पथदिप खांबांवरील तुटलेले FRP कव्हर बदलून नवीन FRP कव्हर बसवून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
220 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक शौचालय साफसफाई नियंत्रणाकरीता स्वच्छता हरकदम ॲप अद्ययावत करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 02 February 2023 10 February 2023
221 पनवेल महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक तोफांना लाकडी तोफगाडे बसविणे बाबत . घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 02 February 2023 10 February 2023
222 जाहीर निविदा सूचना पाणी कर विभाग पाणी कर संकलन विभाग 31 January 2023 06 February 2023
223 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली येथील भूखंड क्र. २ सेक्टर ६ ई गार्डन मध्ये भूमिगत पाण्याची टाकी बांधणे. उद्यान 30 December 2022 05 January 2023
224 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या सार्वजनिक शौचालयांकरिता विद्युत पंप संच खरेदी करणेबाबत . मलनिस्सारण विभाग 27 December 2022 02 January 2023
225 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील तळोजे मजकूर येथे तलावामधील जलपर्णी वनस्पती काढुन तलावाची साफसफाई करणे. मलनिस्सारण विभाग 20 December 2022 26 December 2022
226 पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयातील अग्निशमन इमारतीत ३ ऱ्या मजल्यावर नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विद्युत, मलनिस्सारण व नगररचना विभागांच्या कार्यालयाकरिता लॅन कनेक्शन करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 20 December 2022 26 December 2022
227 पनवेल महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये इंटरनेट कनेक्शन चालू करणेबाबत . माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 20 December 2022 26 December 2022
228 EOL 2 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 December 2022 20 December 2022
229 EOL घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 December 2022 20 December 2022
230 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षाच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक कारणेबाबत . वृक्षप्राधिकरण विभाग 13 December 2022 21 December 2022
231 डॉ बाबासाहेब आबेंडकर भवन येथील कामे बांधकाम 14 December 2022 21 December 2022
232 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील देवीचापाडा येथील ग्रामपंचायत काळातील धोकादायक बौद्ध समाजमंदिर इमारत तोडणे व त्यामधील वापरण्या योग्य साहित्य उदा. लोखंड,दरवाजे,खिडक्या,सिमेंट पत्रे इ.साहित्य घेऊन जाणे व भूखंड समतळ करणे व त्या बदल्यात महानगरपालिकेस देकार देणे. बांधकाम 12 December 2022 19 December 2022
233 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१९ प्लॉट क्र. ४३ उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे. विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
234 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१२ नागरी आरोग्य केंद्रामधील जनरेटर संच सेक्टर १५ येथील नागरी आरोग्य केंद्रामध्ये स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
235 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१५ घरकुल येथील उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
236 Provision Of Municipal Waste Audit Tool For The City. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 05 December 2022 12 December 2022
237 ३ hp पाण्याची टाकी व इतर साहित्य पुरविणे व कार्यान्वित करणे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 25 August 2022 02 December 2022
238 पनवेल शहराच्या आजूबाजूला औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणे. पर्यावरण विभाग 21 November 2022 30 November 2022
239 भारत सरकारच्या Ease Of Living Index या सर्वेक्षणा अंतर्गत पमपा हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 November 2022 23 November 2022
240 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या मा. आयुक्त निवासस्थानी असलेले ५० KVA क्षमतेचे जनरेटर संच व पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयामधील १०० KVA क्षमतेच्या जनरेटर संचाकरीत नवीन AMF पॅनल खरेदी करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 16 November 2022 22 November 2022
241 PMsvanidhi NULM 11 November 2022 17 November 2022
242 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी व ग्राफिटी करणे . बांधकाम 11 November 2022 18 November 2022
243 पनवेल महानगरपालिकेच्या मालकीचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात साहित्यांची दुरुस्ती व खरेदी करणे . Auditorium 11 November 2021 17 November 2022
244 ब्लिचिंग पावडर निविदा Health Department 01 November 2022 07 November 2022
245 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणेबाबत. Health Department 20 October 2022 27 October 2022
246 पे अँड युज तत्वावर देण्यात आलेल्या शौचालयांवर नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचा फलक लावणे. Health Department 13 October 2022 20 October 2022
247 पनवेल शहराच्या सन २०२२-२३ आजुबाजुच्या औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
248 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियान सन २०२३ ची अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
249 Grafiiti at podi school बांधकाम 01 October 2022 07 September 2022
250 पनवेल महानगरपालिकेच्या विविध विमा आवश्यकतांसाठी विमा सल्लागार / दलाल यांची नियुक्ती करणे . Health Department 16 September 2022 23 September 2022
251 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) 3rd call Health Department 08 September 2022 22 August 2022
252 पनवेल महानगरपालीकेकारिता ब्रेकर मशीन खरेदी करणे Health Department 02 September 2022 08 September 2022
253 कोपरा तलाव येथे गणेश विसर्जना करिता लोखंडी शिडी तयार करणे बांधकाम 25 August 2022 29 August 2022
254 गणेश विसर्जना करिता निर्माल्य कलश खरेदी करणेबाबत Health Department 25 August 2022 29 August 2022
255 खारघर येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
256 नावडे येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
257 खारघर कामोठे विसर्जन घाट कामे बांधकाम 24 August 2022 26 August 2022
258 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाटावर मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
259 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाट येथे मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
260 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) Health Department 18 August 2022 02 September 2022
261 रोहींजन येथे कृत्रिम तलाव करणे व विविध सुविधा पुरविणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
262 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती नावडे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
263 फेरनिविदा गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
264 मुर्बी येथील गणेश घाटाची दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
265 कोळीवाडा पनवेल येथील गणेश घाटांची देखभाल दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
266 गणेश विसर्जना साठी लोखंडी टाक्यांन करीता ताडपत्री/प्लास्टिक पेपर पुरविणे व बसविणे बांधकाम 12 August 2022 22 August 2022
267 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील चौक, ओसाड मोकळे भूखंड सुशोभीकरण करणे तसेच सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी करून ग्राफिटी करणे या कामासाठी सल्लागाराची नेमणुक करणे. Health Department 17 August 2022 29 August 2022
268 ब्लिचिंग पॉवडर Health Department 13 August 2022 22 August 2022
269 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त फलक पुरविणे व लावणे बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
270 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
271 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
272 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती क बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
273 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ड व ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
274 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
275 Flag Post and stage बांधकाम Null Null
276 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्तीं यांची नेमणूक करणेबाबत उद्यान Null Null
277 Swachh Sarvekshan related grafity, slogans, drawings etc. (Acrylic color paint, apex plastic paint, painting material & artist included) Health Department Null Null
Number Quotations/Tenders Details Department From Date To Date Download