Tenders
Number Quotation /Tenders Details Department From Date To Date Download
1 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाच्या अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक करणेबाबत . वृक्षप्राधिकरण विभाग 23 March 2023 03 April 2023
2 पनवेल महानगरपालिकेच्या मोबाईल टॉयलेट वाहनांची दुरुस्ती करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 20 March 2023 27 March 2023
3 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सिडको प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेले खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल आणि पनवेल येथील उद्यानांमध्ये खेळणी बसविणेकरिता . उद्यान 17 March 2023 24 March 2023
4 पनवेल महानगरपालिकेतील मालमत्ता विभागाकरिता तयार करणेत आलेल्या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीकरीता Cloud Server घेणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 14 March 2023 20 March 2023
5 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावरील जी. आर रेलिंग दुरुस्ती, रस्त्यावरील दुभाजक दुरुस्ती इ. कामे करणे. बांधकाम 13 March 2023 21 March 2023
6 Expression of Interest (X-Ray) MOH 11 March 2023 17 March 2023
7 पनवेल महानगरपालिकेचे "प्रगतिशील पनवेल/ Progressive Panvel" ह्या Trade Mark चे Acrylic Box Letter with Inside LED Lights पनवेल महानगरपालिका हद्दीत ०६ ठिकाणी बसविणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 03 March 2023 13 March 2023
8 माझी वसुंधरा ३. ० अंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेकरिता बिल्डिंग चे वॉटर ऑडिट रिपोर्ट करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 24 February 2023 03 March 2023
9 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सिडको प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेले तसेच तत्कालीन नगरपरिषद मालकीचे उद्याने माहिती अद्ययावत करणेकमी पुस्तिका तयार करने तसेच नवीन संकेत स्थळ (Web Site) तयार करून पनवेल महानगरपालिकेस (एकूण ६० उद्याने) माहितीच्या ०५ प्रति सादर करणे. उद्यान 24 February 2023 03 March 2023
10 पनवेल महानगरपालिकेच्या सव्हर रुम मध्ये 3 KVA ऑनलाईन युपीएस (72VDC) व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 24 February 2023 02 March 2023
11 पनवेल महानगरपालिकेत इंटरनेट लीज लाईन (Internet lease line) SME घेण्याबाबत. (1 वर्षाकरीता) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 24 February 2023 14 March 2023
12 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील वडाळे तलाव येथे नवीन विद्युत ट्रान्सफॉर्मरसाठी संरक्षण जाळी व लोखंडी दरवाजा बसविणे. बांधकाम 24 February 2023 02 March 2023
13 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'ब' मधील कळंबोली येथील से-११ गरुद्वाराच्या मागील बाजूस असलेल्या ब्रिजची सुरक्षा भिंत ना-दुरुस्त असल्याने त्या ठिकाणी रेलिंग बसविणे. बांधकाम 23 February 2023 03 March 2023
14 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल शहरातील बंदर रोड येथील 14 एम.एल.डी.क्षमतेचे मलप्रकिया केंद्रातील Sump well मध्ये स्वंयचलित स्क्रीन पुरविणेबाबत. मलनिस्सारण विभाग 20 February 2023 28 February 2023
15 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'अ' खारघर मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 15 February 2023 22 March 2023
16 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'ड' पनवेल मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 17 February 2023 24 February 2023
17 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'ब' कळंबोली मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 16 February 2023 23 February 2023
18 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'क' कामोठे मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 16 February 2023 23 February 2023
19 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील महत्वाच्या मोठ्या रस्त्यांच्या व द्रुतगती मार्गांच्या दुभाजकांमध्ये लालमाती व खत भरणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 February 2023 23 February 2023
20 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील गरोदर मातांना सिझेरिअन व गंभीर व गुंतागुंतीच्या प्रसूती दरम्यान आवश्यकतेनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमातंर्गत रक्त पुरवठा करणेकरिता रक्तपेढीकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression Of Interest) मागविणेबाबत. MOH 16 February 2023 28 February 2023
21 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय गरोदर मातांची सोनोग्राफी तपासणी करणेकरीता खाजगी सोनोग्राफी सेन्टरकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression Of Interest) मागविणेबाबत. MOH 16 February 2023 28 February 2023
22 पनवेल महानगरपालिकेस मासिक तत्वावर, एक वर्षाकरिता सुमारे १०,००० लिटर्स क्षमतेचे ५ टँकर, ड्रायव्हर, क्लीनर इ. सह गार्डन,डिव्हायडरला पाणी मारणे कामाकरिता पुरविणे तसेच त्या अनुषंगाने इतर कामे करणे. उद्यान विभाग 15 February 2023 23 February 2023
23 पनवेल महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक तोफांना लाकडी तोफगाडे बसविणे बाबत . घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 14 February 2023 20 February 2023
24 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रॉपर्टी क्र . १२४० कोळीवाडा येथे स्टेज बनविणे . बांधकाम 10 February 2023 16 February 2023
25 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील भूखंड क्र . ४८३ (पार्ट) ला फेंसिन्ग व एम . एस . चे गेट बसवणे. बांधकाम 07 February 2023 14 February 2023
26 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल येथील लोकनेते दि. बा. पाटील विदयालयातील स्वच्छतागृहात भारतीय पद्धतीचे W . C पॅन्स बसविणे . बांधकाम 07 February 2023 14 February 2023
27 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ करिता आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 06 February 2023 13 February 2023
28 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ करिता सुशोभीकारण साहित्य खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 06 February 2023 13 February 2023
29 शहर सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती 'ब ' कळंबोली क्षेत्रातील सेक्टर - २ येथील उद्यानामध्ये व खांदा कॉलनी सेक्टर - २ मधील उद्यानामध्ये तसेच प्रभाग समिती 'क ' कामोठे क्षेत्रातील सेक्टर - ७ पोलीस स्टेशन समोरील चौकांमध्ये डेकोरेटिव्ह इलेक्ट्रिक झाड खरेदी करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
30 शहर सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती 'अ' खारघर क्षेत्रात सेक्टर - ७ उत्सव चौक समोरील उद्यानामध्ये व सेक्टर - २१ मधील चौक येथे डेकोरेटिव्ह इलेक्ट्रिक झाड खरेदी करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
31 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पथदिप खांबांवरील तुटलेले FRP कव्हर बदलून नवीन FRP कव्हर बसवून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
32 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक शौचालय साफसफाई नियंत्रणाकरीता स्वच्छता हरकदम ॲप अद्ययावत करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 02 February 2023 10 February 2023
33 पनवेल महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक तोफांना लाकडी तोफगाडे बसविणे बाबत . घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 02 February 2023 10 February 2023
34 जाहीर निविदा सूचना पाणी कर विभाग पाणी कर संकलन विभाग 31 January 2023 06 February 2023
35 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली येथील भूखंड क्र. २ सेक्टर ६ ई गार्डन मध्ये भूमिगत पाण्याची टाकी बांधणे. उद्यान 30 December 2022 05 January 2023
36 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या सार्वजनिक शौचालयांकरिता विद्युत पंप संच खरेदी करणेबाबत . मलनिस्सारण विभाग 27 December 2022 02 January 2023
37 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील तळोजे मजकूर येथे तलावामधील जलपर्णी वनस्पती काढुन तलावाची साफसफाई करणे. मलनिस्सारण विभाग 20 December 2022 26 December 2022
38 पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयातील अग्निशमन इमारतीत ३ ऱ्या मजल्यावर नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विद्युत, मलनिस्सारण व नगररचना विभागांच्या कार्यालयाकरिता लॅन कनेक्शन करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 20 December 2022 26 December 2022
39 पनवेल महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये इंटरनेट कनेक्शन चालू करणेबाबत . माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 20 December 2022 26 December 2022
40 EOL 2 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 December 2022 20 December 2022
41 EOL घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 December 2022 20 December 2022
42 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षाच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक कारणेबाबत . वृक्षप्राधिकरण विभाग 13 December 2022 21 December 2022
43 डॉ बाबासाहेब आबेंडकर भवन येथील कामे बांधकाम 14 December 2022 21 December 2022
44 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील देवीचापाडा येथील ग्रामपंचायत काळातील धोकादायक बौद्ध समाजमंदिर इमारत तोडणे व त्यामधील वापरण्या योग्य साहित्य उदा. लोखंड,दरवाजे,खिडक्या,सिमेंट पत्रे इ.साहित्य घेऊन जाणे व भूखंड समतळ करणे व त्या बदल्यात महानगरपालिकेस देकार देणे. बांधकाम 12 December 2022 19 December 2022
45 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१९ प्लॉट क्र. ४३ उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे. विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
46 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१२ नागरी आरोग्य केंद्रामधील जनरेटर संच सेक्टर १५ येथील नागरी आरोग्य केंद्रामध्ये स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
47 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१५ घरकुल येथील उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
48 Provision Of Municipal Waste Audit Tool For The City. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 05 December 2022 12 December 2022
49 ३ hp पाण्याची टाकी व इतर साहित्य पुरविणे व कार्यान्वित करणे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 25 August 2022 02 December 2022
50 पनवेल शहराच्या आजूबाजूला औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणे. पर्यावरण विभाग 21 November 2022 30 November 2022
51 भारत सरकारच्या Ease Of Living Index या सर्वेक्षणा अंतर्गत पमपा हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 November 2022 23 November 2022
52 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या मा. आयुक्त निवासस्थानी असलेले ५० KVA क्षमतेचे जनरेटर संच व पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयामधील १०० KVA क्षमतेच्या जनरेटर संचाकरीत नवीन AMF पॅनल खरेदी करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 16 November 2022 22 November 2022
53 PMsvanidhi NULM 11 November 2022 17 November 2022
54 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी व ग्राफिटी करणे . बांधकाम 11 November 2022 18 November 2022
55 पनवेल महानगरपालिकेच्या मालकीचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात साहित्यांची दुरुस्ती व खरेदी करणे . Auditorium 11 November 2021 17 November 2022
56 ब्लिचिंग पावडर निविदा Health Department 01 November 2022 07 November 2022
57 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणेबाबत. Health Department 20 October 2022 27 October 2022
58 पे अँड युज तत्वावर देण्यात आलेल्या शौचालयांवर नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचा फलक लावणे. Health Department 13 October 2022 20 October 2022
59 पनवेल शहराच्या सन २०२२-२३ आजुबाजुच्या औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
60 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियान सन २०२३ ची अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
61 Grafiiti at podi school बांधकाम 01 October 2022 07 September 2022
62 पनवेल महानगरपालिकेच्या विविध विमा आवश्यकतांसाठी विमा सल्लागार / दलाल यांची नियुक्ती करणे . Health Department 16 September 2022 23 September 2022
63 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) 3rd call Health Department 08 September 2022 22 August 2022
64 पनवेल महानगरपालीकेकारिता ब्रेकर मशीन खरेदी करणे Health Department 02 September 2022 08 September 2022
65 कोपरा तलाव येथे गणेश विसर्जना करिता लोखंडी शिडी तयार करणे बांधकाम 25 August 2022 29 August 2022
66 गणेश विसर्जना करिता निर्माल्य कलश खरेदी करणेबाबत Health Department 25 August 2022 29 August 2022
67 खारघर येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
68 नावडे येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
69 खारघर कामोठे विसर्जन घाट कामे बांधकाम 24 August 2022 26 August 2022
70 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाटावर मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
71 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाट येथे मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
72 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) Health Department 18 August 2022 02 September 2022
73 रोहींजन येथे कृत्रिम तलाव करणे व विविध सुविधा पुरविणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
74 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती नावडे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
75 फेरनिविदा गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
76 मुर्बी येथील गणेश घाटाची दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
77 कोळीवाडा पनवेल येथील गणेश घाटांची देखभाल दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
78 गणेश विसर्जना साठी लोखंडी टाक्यांन करीता ताडपत्री/प्लास्टिक पेपर पुरविणे व बसविणे बांधकाम 12 August 2022 22 August 2022
79 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील चौक, ओसाड मोकळे भूखंड सुशोभीकरण करणे तसेच सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी करून ग्राफिटी करणे या कामासाठी सल्लागाराची नेमणुक करणे. Health Department 17 August 2022 29 August 2022
80 ब्लिचिंग पॉवडर Health Department 13 August 2022 22 August 2022
81 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त फलक पुरविणे व लावणे बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
82 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
83 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
84 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती क बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
85 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ड व ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
86 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
87 Flag Post and stage बांधकाम Null Null
88 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्तीं यांची नेमणूक करणेबाबत उद्यान Null Null
89 Swachh Sarvekshan related grafity, slogans, drawings etc. (Acrylic color paint, apex plastic paint, painting material & artist included) Health Department Null Null
Number Quotations/Tenders Details Department From Date To Date Download