Tenders
Number Quotation /Tenders Details Department From Date To Date Download
1 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१९ प्लॉट क्र. ४३ उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे. विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
2 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१२ नागरी आरोग्य केंद्रामधील जनरेटर संच सेक्टर १५ येथील नागरी आरोग्य केंद्रामध्ये स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
3 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१५ घरकुल येथील उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
4 Provision Of Municipal Waste Audit Tool For The City. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 05 December 2022 12 December 2022
5 ३ hp पाण्याची टाकी व इतर साहित्य पुरविणे व कार्यान्वित करणे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 25 August 2022 02 December 2022
6 पनवेल शहराच्या आजूबाजूला औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणे. पर्यावरण विभाग 21 November 2022 30 November 2022
7 भारत सरकारच्या Ease Of Living Index या सर्वेक्षणा अंतर्गत पमपा हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 November 2022 23 November 2022
8 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या मा. आयुक्त निवासस्थानी असलेले ५० KVA क्षमतेचे जनरेटर संच व पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयामधील १०० KVA क्षमतेच्या जनरेटर संचाकरीत नवीन AMF पॅनल खरेदी करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 16 November 2022 22 November 2022
9 PMsvanidhi NULM 11 November 2022 17 November 2022
10 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी व ग्राफिटी करणे . बांधकाम 11 November 2022 18 November 2022
11 पनवेल महानगरपालिकेच्या मालकीचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात साहित्यांची दुरुस्ती व खरेदी करणे . Auditorium 11 November 2021 17 November 2022
12 ब्लिचिंग पावडर निविदा Health Department 01 November 2022 07 November 2022
13 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणेबाबत. Health Department 20 October 2022 27 October 2022
14 पे अँड युज तत्वावर देण्यात आलेल्या शौचालयांवर नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचा फलक लावणे. Health Department 13 October 2022 20 October 2022
15 पनवेल शहराच्या सन २०२२-२३ आजुबाजुच्या औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
16 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियान सन २०२३ ची अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
17 Grafiiti at podi school बांधकाम 01 October 2022 07 September 2022
18 पनवेल महानगरपालिकेच्या विविध विमा आवश्यकतांसाठी विमा सल्लागार / दलाल यांची नियुक्ती करणे . Health Department 16 September 2022 23 September 2022
19 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) 3rd call Health Department 08 September 2022 22 August 2022
20 पनवेल महानगरपालीकेकारिता ब्रेकर मशीन खरेदी करणे Health Department 02 September 2022 08 September 2022
21 कोपरा तलाव येथे गणेश विसर्जना करिता लोखंडी शिडी तयार करणे बांधकाम 25 August 2022 29 August 2022
22 गणेश विसर्जना करिता निर्माल्य कलश खरेदी करणेबाबत Health Department 25 August 2022 29 August 2022
23 खारघर येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
24 नावडे येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
25 खारघर कामोठे विसर्जन घाट कामे बांधकाम 24 August 2022 26 August 2022
26 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाटावर मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
27 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाट येथे मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
28 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) Health Department 18 August 2022 02 September 2022
29 रोहींजन येथे कृत्रिम तलाव करणे व विविध सुविधा पुरविणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
30 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती नावडे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
31 फेरनिविदा गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
32 मुर्बी येथील गणेश घाटाची दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
33 कोळीवाडा पनवेल येथील गणेश घाटांची देखभाल दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
34 गणेश विसर्जना साठी लोखंडी टाक्यांन करीता ताडपत्री/प्लास्टिक पेपर पुरविणे व बसविणे बांधकाम 12 August 2022 22 August 2022
35 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील चौक, ओसाड मोकळे भूखंड सुशोभीकरण करणे तसेच सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी करून ग्राफिटी करणे या कामासाठी सल्लागाराची नेमणुक करणे. Health Department 17 August 2022 29 August 2022
36 ब्लिचिंग पॉवडर Health Department 13 August 2022 22 August 2022
37 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त फलक पुरविणे व लावणे बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
38 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
39 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
40 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती क बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
41 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ड व ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
42 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
43 Flag Post and stage बांधकाम Null Null
44 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्तीं यांची नेमणूक करणेबाबत उद्यान Null Null
45 Swachh Sarvekshan related grafity, slogans, drawings etc. (Acrylic color paint, apex plastic paint, painting material & artist included) Health Department Null Null
Number Quotations/Tenders Details Department From Date To Date Download