Tenders
Number Quotation /Tenders Details Department From Date To Date Download
1 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील खारघर मधील उत्सव चौक व शिल्प चौकातील कारंज्याची दुरुस्ती करून कार्यान्वित करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 18 September 2023 26 September 2023
2 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रभावीपणे करणेकामी ट्रान्सफर स्टेशन बांधणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 15 September 2023 22 September 2023
3 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील २४५ बस शेल्टर / थांबे यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करणेकामी . परवाना विभाग 15 September 2023 22 September 2023
4 गणेशोत्सव २०२३ करिता खारघर मधील सेक्टर ०८ प्लॉट नं १ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे . बांधकाम 13 September 2023 18 September 2023
5 गणेशोत्सव २०२३ करिता खारघर मधील सेक्टर ७ प्लॉट नं २० या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे . बांधकाम 13 September 2023 18 September 2023
6 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी शेवाळे साचून पदपथ व इतर ठिकाणे निसरडे झ्हाले असल्याने उपाययोजना म्हणून ब्लिचिंग पावडर खरेदी करणेकामी घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 13 September 2023 20 September 2023
7 श्री गणेशोत्सव विसर्जनाकरिता निर्माल्य मंगल कलश खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 08 September 2023 14 September 2023
8 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये “ बाप्पा माझा पर्यावरणाचा राजा” उपक्रम राबविणेकामी दिड दिवस ,पाच दिवस व दहा दिवसाचे गणेश मुर्तींचे विसर्जन तलावामध्ये असलेले तंरगते TARAFA मध्ये करणेबाबत. पर्यावरण विभाग 06 September 2023 12 September 2023
9 मा. आयुक्त , पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्त्यांचे डांबरीकरण , उन्नतीकरण व काँक्रीटीकरण करणेकरिता अंदाजपत्रक तयारकरणेसाठी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे . बांधकाम 04 September 2023 13 September 2023
10 जाहीर निविदा गणेश घाट विविध कामे बांधकाम 04 September 2023 11 September 2023
11 जाहीर निविदा गणेश घाट विविध कामे बांधकाम 04 September 2023 11 September 2023
12 गणेशोत्सव २०२३ करिता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र २० येथील तक्का गणेश घाट येथे गणेश मूर्ती विसर्जन करिता मनुष्य पुरविणे . बांधकाम 01 September 2023 08 September 2023
13 गणेशोत्सव २०२३ करिता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र १९ येथील कोळीवाडा गणेश घाट येथे गणेश मूर्ती विसर्जन करिता मनुष्य आणि होडी पुरविणे . बांधकाम 01 September 2023 08 September 2023
14 गणेशोत्सव २०२३ करिता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र १९ येथील कोळीवाडा गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे. बांधकाम 01 September 2023 08 September 2023
15 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट बसविणे. विद्युत विभाग 31 August 2023 07 September 2023
16 पनवेल महानगरपालिकेत Web Based Water Billing System पुरविणे आणि कार्यान्वित करणे . पाणी पुरवठा विभाग 01 September 2023 08 September 2023
17 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहामधील मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणेची दोन वर्षाकरिता देखभाल दुरुस्ती करणे. विद्युत विभाग 28 August 2023 04 September 2023
18 पनवेल महानगरपालिका महिला व बाल कल्याण विभागा अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागातर्फे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणेबाबत महिला व बालकल्याण विभाग 28 August 2023 01 September 2023
19 पनवेल महानगरपालिका शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या 10 बायोमेट्रिक मशिन्सची देखभाल दुरुस्ती 3 वर्षांकरिता करणेबाबत. (Comphrensive) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 21 August 2023 31 August 2023
20 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या शाळांमधील करण्यात आलेल्या स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम करिता लॅन कनेक्शन व इंटरनेट कनेक्शन घेणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 18 August 2023 28 August 2023
21 Renovation Work Of Krantivir Vasudev Balwant Fadke Natya Gruha Stage at Panvel in PMC Area बांधकाम 18 August 2023 28 August 2023
22 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील २४५ बस शेल्टर / थांबे यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करणेकामी . परवाना विभाग 17 August 2023 24 August 2023
23 महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणे महिला व बालकल्याण विभाग 11 August 2023 23 August 2023
24 महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणे महिला व बालकल्याण विभाग 11 August 2023 23 August 2023
25 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 10 August 2023 21 August 2023
26 पनवेल महानगरपालिके मार्फत होणाऱ्या विविध सभा, निवडणूक, अतिक्रमण व विविध कार्यक्रम राबविणे करिता व्हिडीओ शूटिंग करणे, फोटो काढणे , ड्रोन शूटिंग , live व्हिडी सिस्टिम पुरविणेकामी ३ वर्षा करिता वार्षिक दरकरार करणेकामी . भांडार विभाग 07 August 2023 17 August 2023
27 पनवेल महानगरपालिका महिला व बालकल्याण विभागा अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागातर्फे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करणेबाबत . महिला व बालकल्याण विभाग 04 August 2023 14 August 2023
28 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र. 18 हरी ओम नगर पाण्याच्या टाकीजवळ मोकळ्या जागेमध्ये उद्यान निर्मिती करणे. (मा. आमदार श्री. प्रविण दरेकर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
29 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र. 18 मधील ता. पनवेल येथे ओम साई चेंबर्स सोसायटी समोरील हायवे लगतच्या मोकळ्या जागेमध्ये उद्यान निर्मिती करणे. (मा.आमदार श्री.प्रविण दरेकर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
30 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.१८ नंदनवन सोसायटी समोरील हायवे लगतच्या मोकळ्या जागेत उद्यान निर्मिती करणे. (मा. आमदार श्री. रामराव पाटील रातोळीकर विधानपरिषद सदस्य यांच्या निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
31 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग क्रं.18 मधील जान्हवी सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्या अनुषंगाने इतर स्थापत्य काम करणे.( मा.आमदार श्री.प्रविण प्रभाकरराव दटके यांच्या आमदार निधीतुन ) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
32 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्रं. 18 मधील गजानन सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे श्री. गार्डी यांच्या घरापासुन ते श्री. पेठे/ गोडबोले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट (सिमेंट काँक्रीटीकरण) रस्त्याचे बांधकाम करणे व त्या अनुषंगाने इतर विविध स्थापत्य कामे करणे . (मा.आमदार श्री. प्रविण दटके यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
33 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत खांदा कॉलनी सेक्टर ११ प्लॉट नं. १४ येथे ओपन जिम उभारणे. (मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
34 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सारस्वत बँकसमोर राजहंस सोसायटी ते श्री गणेश मंदिर पर्यंत रस्ता काँक्रिटिकरण करणे व गटार बंधणे .(मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
35 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत साईनगर येथे ओपन जिम उभारणे .(मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
36 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत खारघर येथील सेक्टर 10 मधील साई विहार सोसायटी येथे स्टोर्म वॉटर ड्रेन करणे. (मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
37 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत पनवेल येथील गावदेवी पाडा येथील गल्ल्या काँक्रिटिकरण करणे. (मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
38 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत आसुडगाव सेक्टर ५ बी/२८ गार्डन येथे ओपन जिम बसविणे.(मा. आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतुन) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
39 पनवेल महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग क्रं.07 येथील सेक्टर 16 ई येथे प्लॉट क्रं.69 समोर रस्ता डांबरीकरण करणे. (मा.आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकुर यांच्या आमदार निधीतुन ) मलनिस्सारण विभाग 03 August 2023 10 August 2023
40 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती अ , प्रभाग क्र १ शौचालय ते आर . सी . सी गटार , राधाकृष्ण मंदिर पेंधर येथे आर . सी . सी पाईप पुरविणे व बसविणे. बांधकाम 03 August 2023 10 August 2023
41 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील घनकचरा संकलन व वाहतूक कारणेकामीच्या वाहनांना GPS बसविणे तसेच पुढील ०५ वर्षाकरिता त्यांचे संचालन देखभाल व दुरुस्ती करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 31 July 2023 07 August 2023
42 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'क' प्रभाग क्र १४ मधील भूखंड क्र. ०४ , सेक्टर - १६, नवीन पनवेल (प) या भूखंडावर पनवेल महानगरपालिकेचे "स्वराज्य" मुख्यालय इमारतीचे अंतर्गत सजावट व इतर अनुषंगिक कामे करणे. बांधकाम 01 August 2023 10 August 2023
43 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील भिंगरी येथील नियोजित शाळेजवळ स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बांधकाम करणे. उद्यान विभाग 27 July 2023 03 August 2023
44 पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयात कार्यालयीन कामाकरिता एकूण 1 ipad (Apple tablet computer), Magic keyboard, pencil 2 इ. खरेदी करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 25 July 2023 01 August 2023
45 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील विविध ठिकाणी एकत्रित (एका सेट मध्ये) ओपन जिम साहित्य बसविणे. उद्यान विभाग 24 July 2023 02 August 2023
46 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कामोठे येथील सेक्टर ६ , प्लॉट क्र २६ शनी मंदिराच्या बाजूला गार्डन मधील खेळण्याची दुरुस्ती करणे व ओपन जिम साहित्य बसविणे बाबत. उद्यान विभाग 24 July 2023 31 July 2023
47 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल शहरातील नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र - २ (पनवेल जेष्ठ नागरिक हॉल) मधील १० KVA क्षमतेचे जनरेटर संच पालखुर्द आरोग्य वर्धिनी उपकेंद्र येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 22 July 2023 28 July 2023
48 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली नोड मधील पावसाळी पाण्याचा निचरा सुरक्षीत होण्याकरीता होल्डींग पाँड (धारण तलाव) येथे पंर्पींग स्टेशन बांधणे व इतर अनुषंगीक उपाययोजना करणे. बांधकाम 21 July 2023 28 July 2023
49 पनवेल महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागातील विद्युत पर्यवेक्षक यांच्या दैनंदिन कामकाजाकरिता विद्युत साधने (Electrical Tools) खरेदी करणे. विद्युत विभाग 22 July 2023 28 July 2023
50 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नवीन पनवेल नोडमधील रस्त्याची साईट पट्टी समतल करणे. बांधकाम 18 July 2023 25 July 2023
51 पनवेल शहरातील एकूण १० राष्ट्रीय पुरुष्यांच्या पुतळ्यांना नियमितपणे पुष्पहार घालणे व आवश्यकतेनुसार शासकीय परिपत्रकानुसार जयंतीस, पुष्पतोरण, पुष्पमाळ व फुले, हॅण्डबुके , साधेबुके नमुन्याप्रमाणे पुरविणेकामी वार्षिक दरकरार करणेबाबत. भांडार विभाग 13 July 2023 21 July 2023
52 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'ड' पनवेल बस स्थानक लागत असलेल्या फ्लाय ओव्हरच्या पिलरच्या बाजूने कॉन्क्रिट करणे. बांधकाम 11 July 2023 18 July 2023
53 Providing, Erecting, Testing & Commissioning of pumping machinary at WTP Panvel Municipal Corporation Area. पाणी पुरवठा विभाग 06 July 2023 12 July 2023
54 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब मधील कळंबोली येथील सेक्टर - ११ , प्लॉट नं - ६ , सी १ येथे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर भव्य सभागृह इमारत बांधणे करिता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 05 July 2023 11 July 2023
55 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर- ३६, प्लॉट नं - १७ खारघर येथे UPH सेंटरचे इमारत बांधकाम करण्याकरिता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 05 July 2023 11 July 2023
56 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहातील दरवाज्यांची दुरुस्ती करणे व नाट्यगृहा बाहेरील पावसाळी गटाराची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 05 July 2023 11 July 2023
57 Supply & Fixing of GI structural type Frame Fixture (4Ft X 5Ft X 5Ft) with rexin cover (IBS-700) (Approx 100Sqft) for Mahindra bolero comper/pickup truck with benches for sitting arrangement. वाहन विभाग 05 July 2023 11 July 2023
58 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या वाहनांची विमा पोलिसी , फिटनेस , पी. यु. सि इ. माहिती अद्ययावत ठेवणेकामी संगणकीय प्रणाली (Software) सर्व्हर सहित तयार करणे. वाहन विभाग 05 July 2023 11 July 2023
59 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक गणपती उत्सवाकरीता अभिनेते आणि अभिनेत्री बोलवून Short Film मोहीम राबविणेबाबत. पर्यावरण विभाग 30 June 2023 10 July 2023
60 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक गणपती उत्सवा करीता जिंगल/song मोहीम राबविणेबाबत पर्यावरण विभाग 30 June 2023 10 July 2023
61 पनवेल शहरातील एकूण १० राष्ट्रीय पुरुष्यांच्या पुतळ्यांना नियमितपणे पुष्पहार घालणे व आवश्यकतेनुसार शासकीय परिपत्रकानुसार जयंतीस, पुष्पतोरण , पुष्पमाळ व फुले , हॅण्डबुके , साधेबुके , नमुन्याप्रमाणे पुरविणेकामी वार्षिक दरकरार करणेबाबत. भांडार विभाग 28 June 2023 07 July 2023
62 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध गावांमधील आष्टकोनी पथदीप खांबाकरिता नवीन FRP कव्हरचा पुरवठा करून बसविणे. विद्युत विभाग 27 June 2023 04 July 2023
63 पनवेल महानगरपालिका मालकीचे अंतिम भूखंड क्र ५०/०९ (वाल्मिकी नगर ) येथील जमिनीची प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भू-तांत्रिक तपासणी करणेबाबात बांधकाम 23 June 2023 30 June 2023
64 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या कार्यालयात असणाऱ्या प्रिंटरचे 1 वर्षाकरिता टोनर रिफिलिंग दर मंजूर करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 23 June 2023 03 July 2023
65 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र ३ मधील व कॅम्प गावातील मुख्य रस्त्याचे कडेला दोन्ही बाजूस मुरूम माती टाकणे. बांधकाम 20 June 2023 26 June 2023
66 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील वडाळे तलाव येथील शौचालय येथे रॅम्प व रेलिंग लावणे. बांधकाम 21 June 2023 27 June 2023
67 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - अ मधील खारघर कोपरा गावाजवळील पुलावरती रेलिंग लावणे व दुरुस्ती करणे. बांधकाम 21 June 2023 27 June 2023
68 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील दैनंदिन रस्तेसफाई , दैनंदिन नालेसफाई व इतर अनुषंगिक कामासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या मनुष्यबळाकरिता आवश्यक असलेल्या साधनसामुग्री व वस्तूंचा पुरवठा करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 21 June 2023 27 June 2023
69 पनवेल शहरातील एकूण 10 राष्ट्रीय पुरुषांच्या पुतळ्यांना नियमितपणे पुष्पहार घालणे व आवश्यकतेनुसार शासकीय परिपत्रकानुसार जयंतीस, पुष्पतोरण, पुष्पमाळ व फुले, हॅन्डबुके, साधेबुके नमुन्याप्रमाणे पुरविणेकामी वार्षिक दरकरार करणेकामी भांडार विभाग 19 June 2023 27 June 2023
70 पनवेल महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचारी, मुकादम, मजुर व स्वच्छता निरिक्षक व इतर कर्मचारी यांस पावसाळी प्रावरणे उपलब्ध करून देणेकामी भांडार विभाग 19 June 2023 27 June 2023
71 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक घरगुती/सार्वजनिक गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा व त्या मार्फत नागरीकांमध्ये पर्यावरण जनजागृती करणेकामी एजेन्सी नेमणेबाबत. पर्यावरण विभाग 16 June 2023 26 June 2023
72 पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण पूरक घरगुती/सार्वजनिक गणेशोउत्सवा करीता डेटा व्यवस्थापन सेवा आणि सुलभ विसर्जन व्यवस्थापन समाधान प्रदान करणेकामी एजेन्सी नेमणेबाबत. पर्यावरण विभाग 16 June 2023 26 June 2023
73 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील महत्वाच्या मोठ्या रस्त्यांच्या व द्रुतगती मार्गांच्या दुभाजकांमध्ये लालमाती व खत भरणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 15 June 2023 22 June 2023
74 पनवेल महानगपालिका हद्दीतील पनवेल येथील रामेश्वर मंदिर व श्री बल्लाळेश्वर मंदिर जवळील पायऱ्यांची दुरुस्ती करणे. बांधकाम 14 June 2023 20 June 2023
75 पनवेल महानगपालिका हद्दीतील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (अ. भु. क्र. २४७) जवळील वाहनतळ येथे गेट बसविणे. बांधकाम 14 June 2023 20 June 2023
76 पनवेल महानगपालिका हद्दीतील पनवेल येथील नीलकंठ दर्शन सोसायटी व नील एस्पायर (अ . भू . क्र १२५A /४, १२५A /५ ) समोरील फूटपाथची डागडुजी करणे बांधकाम 14 June 2023 20 June 2023
77 EXPRESSION OF INTEREST (योग प्रशिक्षक) MOH 14 June 2023 21 June 2023
78 Tender Document For building sets and procedures for management of file progress and workorder of projects for Panvel Municipal Corporation माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 13 June 2023 22 June 2023
79 Tender Documents for building sets and procedures for creating a smooth and easy workflow of budget management for digitally managing the billing process. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 13 June 2023 22 June 2023
80 पनवेल महानगपालिका मालकीचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहातील फायर ऑडिट व फायर सर्व्हिसिंग करणे. Auditorium 09 June 2023 15 June 2023
81 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती "ड" , प्रभाग क्र २० मधील भिंगारी (कांदेवाडी) गावातील अशोक मढवी ते संजय डावलकर यांच्या घरापर्यंत गटार बांधणे . बांधकाम 08 June 2023 14 June 2023
82 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर-१६ प्लॉट नं ७A पनवेल येथे प्रभाग कार्यालय इमारत बांधकाम करण्याकरिता माती परीक्षण करणे. बांधकाम 08 June 2023 14 June 2023
83 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब, कळंबोली येथील विविध धारण तलावाला (होर्डिंग पॉड) FRP फ्लॅप गेट पुरविणे, लावणे व देखभाल दुरुस्ती करणे. बांधकाम 29 May 2023 05 June 2023
84 EOI(Apala Davakhana Specialist Staff) MOH 25 May 2023 31 May 2023
85 EOI(Polyclinic Specialist Staff) MOH 25 May 2023 31 May 2023
86 जाहीर निविदा सूचना बांधकाम 23 May 2023 30 May 2023
87 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील वडाळे तलावासाठी लोखंडी गेट व इतर दुरुस्ती करणे. बांधकाम 22 May 2023 29 May 2023
88 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'अ' प्रभाग क्र. ०१ मधील ताळोजे मजकूर गावातील शांती कुठी मठ ते आर .सी. सी नाल्या पर्यंत पाईप गटार बांधणे. बांधकाम 16 May 2023 22 May 2023
89 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षाच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक करणेबाबत. वृक्षप्राधिकरण विभाग 18 May 2023 26 May 2023
90 Expression If Interest (EOI) MOH 17 May 2023 24 May 2023
91 Expression If Interest (EOI) MOH 17 May 2023 24 May 2023
92 पनवेल महानगरपालिकेत तातडीने नविन संगणक साहित्य खरेदी करणेकामी . माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 12 May 2023 18 May 2023
93 जाहीर निविदा सूचना विद्युत विभाग 16 May 2023 22 May 2023
94 आमदार श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर यांच्या आमदार निधीतून (सन २०२२-२०२३) पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कामे करणे करिता. मलनिस्सारण विभाग 16 May 2023 23 May 2023
95 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. ०३ मधील ओवे कॅम्प गावातील मुख्य रस्त्यात पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी RCC पाईप बसविणे. बांधकाम 10 May 2023 16 May 2023
96 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कामोठे येथील सेक्टर - २२ मध्ये असलेल्या उघड्या नाल्याची भूखंड क्र. ७५ ते ७० जवळ तारेचे कुंपण बसविणे. बांधकाम 10 May 2023 16 May 2023
97 घंटागाड्यांमधील कचरा रिफ्युज कॉम्पक्टर मध्ये खाली करणेकामी टीप कार्ट खरेदीकरणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 26 April 2023 02 May 2023
98 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंड क्र. २८ सेक्टर ११ नवीन पनवेल (पूर्व) येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र (अकॅडेमि) मधील क्रिकेट मैदानावर प्रकाश योजना (Stadium Flood Lighting) करणे. विद्युत विभाग 17 April 2023 23 April 2023
99 Preparation of estimate of "Fabrication & supply of Multipurpose Sprayer and Dust Suppression vehicle on 14 ton minimum GVW, WB up to 3900mm BS-VI (Euro VI) cabin chassis, with all equipment's/accessories including all taxes transit insurance and duties, complete." वाहन विभाग 10 April 2023 17 April 2023
100 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रॉपर्टी क्र. १२४० कोळीवाडा येथे स्टेज बनविणे. बांधकाम 05 April 2023 12 April 2023
101 जनसंपर्क विभागाकरिता समाज माध्यम संदर्भात कामकाज पाहणेकामी संस्थेची निवड करणे जनसंपर्क विभाग 29 March 2023 12 April 2023
102 जनसंपर्क विभागाकरिता समाज माध्यम संदर्भात कामकाज पाहणेकामी संस्थेची निवड करणे जनसंपर्क विभाग 29 March 2023 12 April 2023
103 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या पनवेल शहरातील जलशुद्धीकरण केंद्रात HT कॅनेक्शनच्या ठिकाणी १०० KVAR क्षमतेच्या कॅपँसीटर तातडीने बसवून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 29 March 2023 05 April 2023
104 EXPRESSION OF INTEREST (योग प्रशिक्षक) MOH 29 March 2023 05 April 2023
105 पनवेल महानगरपालिकेकरिता जॅमर (Wheel Tyre Lock Clamp) खरेदी करणेकामी . वाहन विभाग 27 March 2023 03 April 2023
106 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाच्या अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक करणेबाबत . वृक्षप्राधिकरण विभाग 23 March 2023 03 April 2023
107 पनवेल महानगरपालिकेच्या मोबाईल टॉयलेट वाहनांची दुरुस्ती करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 20 March 2023 27 March 2023
108 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सिडको प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेले खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल आणि पनवेल येथील उद्यानांमध्ये खेळणी बसविणेकरिता . उद्यान 17 March 2023 24 March 2023
109 पनवेल महानगरपालिकेतील मालमत्ता विभागाकरिता तयार करणेत आलेल्या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीकरीता Cloud Server घेणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 14 March 2023 20 March 2023
110 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावरील जी. आर रेलिंग दुरुस्ती, रस्त्यावरील दुभाजक दुरुस्ती इ. कामे करणे. बांधकाम 13 March 2023 21 March 2023
111 Expression of Interest (X-Ray) MOH 11 March 2023 17 March 2023
112 पनवेल महानगरपालिकेचे "प्रगतिशील पनवेल/ Progressive Panvel" ह्या Trade Mark चे Acrylic Box Letter with Inside LED Lights पनवेल महानगरपालिका हद्दीत ०६ ठिकाणी बसविणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 03 March 2023 13 March 2023
113 माझी वसुंधरा ३. ० अंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेकरिता बिल्डिंग चे वॉटर ऑडिट रिपोर्ट करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 24 February 2023 03 March 2023
114 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सिडको प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेले तसेच तत्कालीन नगरपरिषद मालकीचे उद्याने माहिती अद्ययावत करणेकमी पुस्तिका तयार करने तसेच नवीन संकेत स्थळ (Web Site) तयार करून पनवेल महानगरपालिकेस (एकूण ६० उद्याने) माहितीच्या ०५ प्रति सादर करणे. उद्यान 24 February 2023 03 March 2023
115 पनवेल महानगरपालिकेच्या सव्हर रुम मध्ये 3 KVA ऑनलाईन युपीएस (72VDC) व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 24 February 2023 02 March 2023
116 पनवेल महानगरपालिकेत इंटरनेट लीज लाईन (Internet lease line) SME घेण्याबाबत. (1 वर्षाकरीता) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 24 February 2023 14 March 2023
117 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील वडाळे तलाव येथे नवीन विद्युत ट्रान्सफॉर्मरसाठी संरक्षण जाळी व लोखंडी दरवाजा बसविणे. बांधकाम 24 February 2023 02 March 2023
118 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती 'ब' मधील कळंबोली येथील से-११ गरुद्वाराच्या मागील बाजूस असलेल्या ब्रिजची सुरक्षा भिंत ना-दुरुस्त असल्याने त्या ठिकाणी रेलिंग बसविणे. बांधकाम 23 February 2023 03 March 2023
119 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल शहरातील बंदर रोड येथील 14 एम.एल.डी.क्षमतेचे मलप्रकिया केंद्रातील Sump well मध्ये स्वंयचलित स्क्रीन पुरविणेबाबत. मलनिस्सारण विभाग 20 February 2023 28 February 2023
120 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'अ' खारघर मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 15 February 2023 22 March 2023
121 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'ड' पनवेल मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 17 February 2023 24 February 2023
122 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'ब' कळंबोली मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 16 February 2023 23 February 2023
123 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियाना अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती 'क' कामोठे मधील विविध ठिकाणी विद्युत खांबांना LED स्ट्रीप लाईट बसवुन कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 16 February 2023 23 February 2023
124 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील महत्वाच्या मोठ्या रस्त्यांच्या व द्रुतगती मार्गांच्या दुभाजकांमध्ये लालमाती व खत भरणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 February 2023 23 February 2023
125 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील गरोदर मातांना सिझेरिअन व गंभीर व गुंतागुंतीच्या प्रसूती दरम्यान आवश्यकतेनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमातंर्गत रक्त पुरवठा करणेकरिता रक्तपेढीकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression Of Interest) मागविणेबाबत. MOH 16 February 2023 28 February 2023
126 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय गरोदर मातांची सोनोग्राफी तपासणी करणेकरीता खाजगी सोनोग्राफी सेन्टरकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression Of Interest) मागविणेबाबत. MOH 16 February 2023 28 February 2023
127 पनवेल महानगरपालिकेस मासिक तत्वावर, एक वर्षाकरिता सुमारे १०,००० लिटर्स क्षमतेचे ५ टँकर, ड्रायव्हर, क्लीनर इ. सह गार्डन,डिव्हायडरला पाणी मारणे कामाकरिता पुरविणे तसेच त्या अनुषंगाने इतर कामे करणे. उद्यान विभाग 15 February 2023 23 February 2023
128 पनवेल महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक तोफांना लाकडी तोफगाडे बसविणे बाबत . घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 14 February 2023 20 February 2023
129 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रॉपर्टी क्र . १२४० कोळीवाडा येथे स्टेज बनविणे . बांधकाम 10 February 2023 16 February 2023
130 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल येथील भूखंड क्र . ४८३ (पार्ट) ला फेंसिन्ग व एम . एस . चे गेट बसवणे. बांधकाम 07 February 2023 14 February 2023
131 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल येथील लोकनेते दि. बा. पाटील विदयालयातील स्वच्छतागृहात भारतीय पद्धतीचे W . C पॅन्स बसविणे . बांधकाम 07 February 2023 14 February 2023
132 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ करिता आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 06 February 2023 13 February 2023
133 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ करिता सुशोभीकारण साहित्य खरेदी करणेबाबत. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 06 February 2023 13 February 2023
134 शहर सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती 'ब ' कळंबोली क्षेत्रातील सेक्टर - २ येथील उद्यानामध्ये व खांदा कॉलनी सेक्टर - २ मधील उद्यानामध्ये तसेच प्रभाग समिती 'क ' कामोठे क्षेत्रातील सेक्टर - ७ पोलीस स्टेशन समोरील चौकांमध्ये डेकोरेटिव्ह इलेक्ट्रिक झाड खरेदी करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
135 शहर सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती 'अ' खारघर क्षेत्रात सेक्टर - ७ उत्सव चौक समोरील उद्यानामध्ये व सेक्टर - २१ मधील चौक येथे डेकोरेटिव्ह इलेक्ट्रिक झाड खरेदी करून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
136 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पथदिप खांबांवरील तुटलेले FRP कव्हर बदलून नवीन FRP कव्हर बसवून कार्यान्वित करणे. विद्युत विभाग 07 February 2023 13 February 2023
137 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक शौचालय साफसफाई नियंत्रणाकरीता स्वच्छता हरकदम ॲप अद्ययावत करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 02 February 2023 10 February 2023
138 पनवेल महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक तोफांना लाकडी तोफगाडे बसविणे बाबत . घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 02 February 2023 10 February 2023
139 जाहीर निविदा सूचना पाणी कर विभाग पाणी कर संकलन विभाग 31 January 2023 06 February 2023
140 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कळंबोली येथील भूखंड क्र. २ सेक्टर ६ ई गार्डन मध्ये भूमिगत पाण्याची टाकी बांधणे. उद्यान 30 December 2022 05 January 2023
141 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या सार्वजनिक शौचालयांकरिता विद्युत पंप संच खरेदी करणेबाबत . मलनिस्सारण विभाग 27 December 2022 02 January 2023
142 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील तळोजे मजकूर येथे तलावामधील जलपर्णी वनस्पती काढुन तलावाची साफसफाई करणे. मलनिस्सारण विभाग 20 December 2022 26 December 2022
143 पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयातील अग्निशमन इमारतीत ३ ऱ्या मजल्यावर नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विद्युत, मलनिस्सारण व नगररचना विभागांच्या कार्यालयाकरिता लॅन कनेक्शन करणेबाबत. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 20 December 2022 26 December 2022
144 पनवेल महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये इंटरनेट कनेक्शन चालू करणेबाबत . माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 20 December 2022 26 December 2022
145 EOL 2 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 December 2022 20 December 2022
146 EOL घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 December 2022 20 December 2022
147 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षाच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्ती यांची नेमणूक कारणेबाबत . वृक्षप्राधिकरण विभाग 13 December 2022 21 December 2022
148 डॉ बाबासाहेब आबेंडकर भवन येथील कामे बांधकाम 14 December 2022 21 December 2022
149 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील देवीचापाडा येथील ग्रामपंचायत काळातील धोकादायक बौद्ध समाजमंदिर इमारत तोडणे व त्यामधील वापरण्या योग्य साहित्य उदा. लोखंड,दरवाजे,खिडक्या,सिमेंट पत्रे इ.साहित्य घेऊन जाणे व भूखंड समतळ करणे व त्या बदल्यात महानगरपालिकेस देकार देणे. बांधकाम 12 December 2022 19 December 2022
150 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१९ प्लॉट क्र. ४३ उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे. विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
151 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१२ नागरी आरोग्य केंद्रामधील जनरेटर संच सेक्टर १५ येथील नागरी आरोग्य केंद्रामध्ये स्थलांतरित करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
152 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती "अ" खारघर सेक्टर-१५ घरकुल येथील उद्यानामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या डेकोरेटिव्ह पथदिप खांबांना नवीन डेकोरेटिव्ह लॅम्प बसविणे व विद्युत विषयक दुरुस्ती करणे . विद्युत विभाग 06 December 2022 14 December 2022
153 Provision Of Municipal Waste Audit Tool For The City. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 05 December 2022 12 December 2022
154 ३ hp पाण्याची टाकी व इतर साहित्य पुरविणे व कार्यान्वित करणे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 25 August 2022 02 December 2022
155 पनवेल शहराच्या आजूबाजूला औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणे. पर्यावरण विभाग 21 November 2022 30 November 2022
156 भारत सरकारच्या Ease Of Living Index या सर्वेक्षणा अंतर्गत पमपा हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 16 November 2022 23 November 2022
157 पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या मा. आयुक्त निवासस्थानी असलेले ५० KVA क्षमतेचे जनरेटर संच व पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयामधील १०० KVA क्षमतेच्या जनरेटर संचाकरीत नवीन AMF पॅनल खरेदी करून कार्यान्वित करणे . विद्युत विभाग 16 November 2022 22 November 2022
158 PMsvanidhi NULM 11 November 2022 17 November 2022
159 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी व ग्राफिटी करणे . बांधकाम 11 November 2022 18 November 2022
160 पनवेल महानगरपालिकेच्या मालकीचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात साहित्यांची दुरुस्ती व खरेदी करणे . Auditorium 11 November 2021 17 November 2022
161 ब्लिचिंग पावडर निविदा Health Department 01 November 2022 07 November 2022
162 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी संस्थेची नेमणूक करणेबाबत. Health Department 20 October 2022 27 October 2022
163 पे अँड युज तत्वावर देण्यात आलेल्या शौचालयांवर नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचा फलक लावणे. Health Department 13 October 2022 20 October 2022
164 पनवेल शहराच्या सन २०२२-२३ आजुबाजुच्या औद्योगिक क्षेत्राचे पर्यावरण सर्वेक्षण करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
165 पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियान सन २०२३ ची अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ संस्थेची सल्लागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत . पर्यावरण विभाग 12 October 2022 20 October 2022
166 Grafiiti at podi school बांधकाम 01 October 2022 07 September 2022
167 पनवेल महानगरपालिकेच्या विविध विमा आवश्यकतांसाठी विमा सल्लागार / दलाल यांची नियुक्ती करणे . Health Department 16 September 2022 23 September 2022
168 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) 3rd call Health Department 08 September 2022 22 August 2022
169 पनवेल महानगरपालीकेकारिता ब्रेकर मशीन खरेदी करणे Health Department 02 September 2022 08 September 2022
170 कोपरा तलाव येथे गणेश विसर्जना करिता लोखंडी शिडी तयार करणे बांधकाम 25 August 2022 29 August 2022
171 गणेश विसर्जना करिता निर्माल्य कलश खरेदी करणेबाबत Health Department 25 August 2022 29 August 2022
172 खारघर येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
173 नावडे येथे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सेवा पुरविणे बांधकाम 25 August 2022 26 August 2022
174 खारघर कामोठे विसर्जन घाट कामे बांधकाम 24 August 2022 26 August 2022
175 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाटावर मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
176 तक्का व कोळीवाडा येथे गणेश घाट येथे मूर्ती विसर्जना करिता मनुष्यबळ व होडी पुरविणे बांधकाम 23 August 2022 25 August 2022
177 स्वारस्य अभिव्यक्ती (ई वेस्ट ) Health Department 18 August 2022 02 September 2022
178 रोहींजन येथे कृत्रिम तलाव करणे व विविध सुविधा पुरविणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
179 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती नावडे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
180 फेरनिविदा गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
181 मुर्बी येथील गणेश घाटाची दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
182 कोळीवाडा पनवेल येथील गणेश घाटांची देखभाल दुरुस्ती करणे बांधकाम 22 August 2022 24 August 2022
183 गणेश विसर्जना साठी लोखंडी टाक्यांन करीता ताडपत्री/प्लास्टिक पेपर पुरविणे व बसविणे बांधकाम 12 August 2022 22 August 2022
184 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील चौक, ओसाड मोकळे भूखंड सुशोभीकरण करणे तसेच सार्वजनिक भिंतीवर रंगरंगोटी करून ग्राफिटी करणे या कामासाठी सल्लागाराची नेमणुक करणे. Health Department 17 August 2022 29 August 2022
185 ब्लिचिंग पॉवडर Health Department 13 August 2022 22 August 2022
186 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त फलक पुरविणे व लावणे बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
187 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
188 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
189 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती क बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
190 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती ड व ब बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
191 गणेश घाटांची देखभाल व दुरुस्ती प्रभाग समिती अ बांधकाम 13 August 2022 18 August 2022
192 Flag Post and stage बांधकाम Null Null
193 वृक्षांचे वय निर्धारित करणेकामी वृक्षांच्या मूल्यांकनाचा अनुभव असणाऱ्या क्षेत्रातील व्यक्तीं यांची नेमणूक करणेबाबत उद्यान Null Null
194 Swachh Sarvekshan related grafity, slogans, drawings etc. (Acrylic color paint, apex plastic paint, painting material & artist included) Health Department Null Null
Number Quotations/Tenders Details Department From Date To Date Download