पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ आरक्षण सोडत रद्द बाबत
हस्तांतरण प्रकरणे प्रभाग ब
"इंडियन स्वच्छता लीग" मध्ये सहभागी होण्याचे आव्हाहन
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
नोडल अधिकारी नेमणूक यांचे जाहीर प्रकटन .
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
अधिपरिचारिक स्री / पुरूष व एल. एच. व्ही या पदांसाठी थेट मुलाखत
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य नागरी अभियानांतर्गत मा. उपसंचालक, आरोग्यसेवा मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे स्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेतील पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांची पदभरती जाहिरात.
आशा पदभरती मुलाखत
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र १ पनवेल येथील आशा स्वयंसेविका पदभरती २०२२ निवड व प्रतीक्षा यादी.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 2 पनवेल येथिल आशा स्वयंसेविका पदभरती 2022 निवड यादी.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ४ कळंबोली येथील आशा स्वयंसेविका पदभरती २०२२ निवड व प्रतीक्षा यादी.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत स्टाफ नर्स (स्री) व स्टाफ नर्स (पुरुष) पदाची निवड यादी .
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नवीन पनवेल आशा पदभरती 2022 निवड सूची व प्रतीक्षा यादी.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 6 कामोठे आशा स्वयंसेविका पदभरती 2022 निवड सूची व प्रतिक्षा यादी.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५ खारघर येथील आशा स्वयंसेविका पदभरती 2022 निवड सूची.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
जाहिर दरपत्रक सूचना (विद्युत)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे यांचे स्तरावरून पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ) पदभरतीकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ) पदाची निवड यादी
स्ट्रक्चर ऑडिट सादर केलेल्या धोकादायक इमारतींची यादी.
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे यांचे स्तरावरून पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एएनएम पदभरतीकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
डे NULMअंतर्गत पात्र फेरीवाला यांची यादी
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे यांचे स्तरावरून पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत लॅब टेक्निशिअन (LT) पदभरतीकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय लाभार्थी माहिती यादी व अनुदान .
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत लॅब टेक्निशिअन (LT) पदाची निवड यादी
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एएनएम (आरोग्यसेविका) पदाची निवड यादी
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
आदेश
प्रभाग समिती अ,ब,क,ड धोकादायक यादी मे 2023 (अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निष्कासन विभाग)
प्रभाग समिती अ,ब,क,ड अनधिकृत बांधकाम यादी मे 2023 (अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निष्कासन विभाग)
नगरपथविक्रेता समिती निवडणूक सन २०२३-२०२४ करीत वैध ठरलेल्या उमेदवारांची यादी .
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
DAY-NULM_ माघारीनंतर उमेदवारांची अंतिम यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ड - पनवेल मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग अ - खारघर मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ब-कळंबोली मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग क-कामोठे मतदार यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या औषधनिर्माता पदाची भरती प्रक्रिया 2023
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडमिओलॉजिस्ट रिक्त पदांची पदभरती जाहिरात २०२३
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ), लॅब टेक्निशिअन,स्टाफ नर्स (स्त्री, पुरूष) व एएनएम पदांची प्रतिक्षायादी
पनवेल शहरातील नगर पथविक्रेता समिती गठीत करणेकरीता इतर मंडळ / संघ प्रतिनिधींची निवड करणेकामी इच्छुकांचे अर्ज मागविणेबाबत
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची निवड यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत मायक्रोबायोलॉजिस्ट (Microbilogist) पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत मायक्रोबायोलॉजिस्ट (Microbilogist) पदाकरिता पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत इपिडिमिओलॉजिस्ट (Epidemiologist) पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत इपिडिमिओलॉजिस्ट (Epidemiologist) पदाकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत इपिडिमिओलॉजिस्ट (Epidemiologist) पदाकरिता पात्र उमेदवाराची निवड व प्रतिक्षायादी
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका पदभरती २०२३
भरती प्रक्रियेबाबत Normalization Formula
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका पदभरती शुद्धिपत्रक
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औषधनिर्माता पदाकरिता पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
प्रारूप सेवा ज्येष्ठता यादी सन 2023
प्रारूप सेवा ज्येष्ठता यादी सन 2022
पदभरती शुद्धिपत्रक २
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल शहरातील नगर पथविक्रेता समिती गठीत करणेकरीता इतर मंडळ / संघ प्रतिनिधींची निवड करणेकामी इच्छुकांचे अर्ज मागविणेबाबत
पदभरती करीता घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या गुण विषयक माहिती
पदभरती शुद्धिपत्रक ३
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी व विशेषतज्ञ पदाची भरती प्रक्रिया २०२३ जाहिर सुचना
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल शहरातील नगर पथविक्रेता समिती गठीत करणेकरीता इतर मंडळ / संघ प्रतिनिधींची निवड करणेकामी इच्छुकांचे अर्ज मागविणेबाबत
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी रिक्त पदांची पदभरती जाहिरात 2023
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांची दि. 01 जानेवारी 2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी.
पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांची दि. 01 जानेवारी 2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी.
पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांची दि. 01 जानेवारी 2022 व दि. 01 जानेवारी 2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची निवड यादी
औषधनिर्माता पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड सुची व प्रतिक्षायादी
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या अधिपरिचारिका(स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरुष), LHV,आरोग्यसेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदभरती जाहिरात - २०२३
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गंत औषधनिर्माता या पदावर करार पद्धतीने नेमणूक करणेकरिता उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
पदभरती जाहिरात शुद्धीपत्रक (वैद्यकीय आरोग्य विभाग)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणे (कळंबोली)
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ अंतर्गत लोकसेवांची सनद
तात्पुरत्या स्वरुपामध्ये जाहिरात लावणेकामी निश्चित करणेत आलेल्या जागांची यादी
जाहिरात फलक यादी 23
अनधिकृत जाहिरातींवर कार्यवाही करणेबाबत नियुक्त नोडल अधिकारी यांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरूष), आरोग्यसेविका, LHV व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री) पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (पुरूष) पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त आरोग्यसेविका पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त LHV पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
आरोग्य सेविका हंगामी पात्र, तात्पुरते पात्र, अपात्र यादी दि. 01.12.2023 रोजी जाहिर करण्यात आली होती, तथापी आरोग्य सेविका पदामधील 1 पेज (यादीतील अनु.क्र. 23 ते 34) वेबसाईटवर Display झालेले दिसुन येत नाही, त्यामुळे सदर पेज आज रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
तात्पुरत्या स्वरुपामध्ये जाहिरात लावणेकामी निश्चित करणेत आलेल्या जागांची यादी
जाहिरात फलक यादी 23
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त अंतर्गत रिक्त असलेल्या अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरूष), बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी(MPW) पुरूष पदभरती जाहिरात - २०२३
अतिधोकादायक इमारतींची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत अधिपरिचारिका (स्त्री) उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या अधिपरिचारिका (पुरुष ) उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या LHV उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या आरोग्यसेविका उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान पदभरती अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक, अनुभव व इतर मूळ कागदपत्र तपासणी वेळापत्रक
उमेदवारांना परीक्षेमध्ये प्राप्त झालेले गुण या द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. संवर्ग प्रमाणे तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षण विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी स्वतंत्ररित्या प्रसिद्ध करण्यात येईल.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 06 कामोठे आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 02 पनवेल आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 03 नविन पनवेल आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 4 कळंबोली आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 5 खारघर आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 07 काळुंद्रे भिंगारी आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 10 रोहिंजण आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 11 खांदा कॉलनी आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 14 कामोठे से. 22 आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरूष), आरोग्यसेविका, LHV व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांच्या पदभरती बाबत सुचना
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका पुरूष व बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी(MPW) पुरूष पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री) पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (पुरूष) पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र उमेदवाराची हंगामी यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी(MPW) पुरूष पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी
15 वा वित्त आयोग अंतर्गत, अधिपरिचारिका (स्त्री) पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड सुची व प्रतिक्षायादी
15 वा वित्त आयोग अंतर्गत, अधिपरिचारिका (पुरूष) पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड सुची
15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक, अनुभव व इतर मूळ कागदपत्र तपासणी वेळापत्रक
पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ आरक्षण सोडत रद्द बाबत
आशा पदभरती मुलाखत
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत लॅब टेक्निशिअन (LT) पदाची निवड यादी
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एएनएम (आरोग्यसेविका) पदाची निवड यादी
जनसंपर्क विभागाकरिता समाज माध्यम संदर्भात कामकाज पाहणेकामी संस्थेची निवड करणे
आदेश
नगरपथविक्रेता समिती निवडणूक सन २०२३-२०२४ करीत वैध ठरलेल्या उमेदवारांची यादी .
DAY-NULM_ माघारीनंतर उमेदवारांची अंतिम यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ड - पनवेल मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग अ - खारघर मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग ब-कळंबोली मतदार यादी
पथविक्रेता मतदारांची प्रभाग क-कामोठे मतदार यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या औषधनिर्माता पदाची भरती प्रक्रिया 2023
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडमिओलॉजिस्ट रिक्त पदांची पदभरती जाहिरात २०२३
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ), लॅब टेक्निशिअन,स्टाफ नर्स (स्त्री, पुरूष) व एएनएम पदांची प्रतिक्षायादी
पनवेल शहरातील नगर पथविक्रेता समिती गठीत करणेकरीता इतर मंडळ / संघ प्रतिनिधींची निवड करणेकामी इच्छुकांचे अर्ज मागविणेबाबत
पनवेल महानगरपालिका पदभरती २०२३
भरती प्रक्रियेबाबत Normalization Formula
प्रारूप सेवा ज्येष्ठता यादी सन 2023
प्रारूप सेवा ज्येष्ठता यादी सन 2022
पदभरती शुद्धिपत्रक २
पदभरती करीता घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या गुण विषयक माहिती
पदभरती शुद्धिपत्रक ३
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी व विशेषतज्ञ पदाची भरती प्रक्रिया २०२३ जाहिर सुचना
पनवेल शहरातील नगर पथविक्रेता समिती गठीत करणेकरीता इतर मंडळ / संघ प्रतिनिधींची निवड करणेकामी इच्छुकांचे अर्ज मागविणेबाबत
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी रिक्त पदांची पदभरती जाहिरात 2023
पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांची दि. 01 जानेवारी 2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी.
पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांची दि. 01 जानेवारी 2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी.
पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांची दि. 01 जानेवारी 2022 व दि. 01 जानेवारी 2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची निवड यादी
औषधनिर्माता पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड सुची व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या अधिपरिचारिका(स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरुष), LHV,आरोग्यसेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदभरती जाहिरात - २०२३
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गंत औषधनिर्माता या पदावर करार पद्धतीने नेमणूक करणेकरिता उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश
पदभरती जाहिरात शुद्धीपत्रक (वैद्यकीय आरोग्य विभाग)
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वंयसेविका पदभरती जाहिरात 2023
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत वैदयकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात 2023
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ अंतर्गत लोकसेवांची सनद
तात्पुरत्या स्वरुपामध्ये जाहिरात लावणेकामी निश्चित करणेत आलेल्या जागांची यादी
जाहिरात फलक यादी 23
अनधिकृत जाहिरातींवर कार्यवाही करणेबाबत नियुक्त नोडल अधिकारी यांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरूष), आरोग्यसेविका, LHV व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री) पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (पुरूष) पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त आरोग्यसेविका पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त LHV पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी.
आरोग्य सेविका हंगामी पात्र, तात्पुरते पात्र, अपात्र यादी दि. 01.12.2023 रोजी जाहिर करण्यात आली होती, तथापी आरोग्य सेविका पदामधील 1 पेज (यादीतील अनु.क्र. 23 ते 34) वेबसाईटवर Display झालेले दिसुन येत नाही, त्यामुळे सदर पेज आज रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
जाहिरात फलक यादी 23
तात्पुरत्या स्वरुपामध्ये जाहिरात लावणेकामी निश्चित करणेत आलेल्या जागांची यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त अंतर्गत रिक्त असलेल्या अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरूष), बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी(MPW) पुरूष पदभरती जाहिरात - २०२३
अतिधोकादायक इमारतींची यादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत अधिपरिचारिका (स्त्री) उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या अधिपरिचारिका (पुरुष ) उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या LHV उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या आरोग्यसेविका उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान पदभरती अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक, अनुभव व इतर मूळ कागदपत्र तपासणी वेळापत्रक
उमेदवारांना परीक्षेमध्ये प्राप्त झालेले गुण या द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. संवर्ग प्रमाणे तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षण विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी स्वतंत्ररित्या प्रसिद्ध करण्यात येईल.
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 06 कामोठे आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 02 पनवेल आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 03 नविन पनवेल आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 4 कळंबोली आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 5 खारघर आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 07 काळुंद्रे भिंगारी आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 10 रोहिंजण आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 11 खांदा कॉलनी आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 14 कामोठे से. 22 आशा स्वयंसेविका पदभरती 2023 निवड सुची व प्रतिक्षायादी
पनवेल महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त असलेल्या अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका (पुरूष), आरोग्यसेविका, LHV व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांच्या पदभरती बाबत सुचना
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री), अधिपरिचारिका पुरूष व बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी(MPW) पुरूष पदांसाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (स्त्री) पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त अधिपरिचारिका (पुरूष) पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र उमेदवाराची हंगामी यादी
पनवेल महानगरपालिका, 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रिक्त बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी(MPW) पुरूष पदासाठी उमेदवाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र, तात्पुरते पात्र व अपात्र उमेदवारांची हंगामी यादी
15 वा वित्त आयोग अंतर्गत, अधिपरिचारिका (स्त्री) पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड सुची व प्रतिक्षायादी
15 वा वित्त आयोग अंतर्गत, अधिपरिचारिका (पुरूष) पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड सुची
15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक, अनुभव व इतर मूळ कागदपत्र तपासणी वेळापत्रक

Flagship initiative's

Swatchh Bharat Mission

Swatchh Bharat Mission, Swatchh Bharat Abhiyan, or Clean India Mission is a country-wide campaign initiated by the Government of India in 2014 to Not going to open defecation and improve solid waste management. It is a restructured version of the Nirmal Bharat Abhiyan launched in 2009.

PMAY-U

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), was launched on 25th June 2015. The Mission addresses urban housing shortage among the EWS/LIG and MIG categories including the slum dwellers by ensuring a pucca house to all eligible urban households by the year 2022

AMRUT

The purpose of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation is to ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage connection; increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open spaces.

Engineering Works Department

This Department work on Development of roads, Buildings, Drainage, Public gardens,and parks and take care of it.This Department also work on Repairing of the drainage, footpath, roads, buildings, Temples, lakes, cremation ground, signals, street light, schools, public toilet, etc..

CITIZENS COMMUNICATION